Navigation

Inhaltsbereich

Formulars online

numer d'immatriculaziun

Dokumentbezeichnung / Link
Empustaziun da numers d'immatriculaziun da reserva (fabricaziun nova)

Formulars PDF

admissiun da vehichels

Dokumentbezeichnung / Link
Dumonda mofa / e-bike
Conferma da la segirezza da manaschi da vehichels per l'admissiun cun numers d'export e da di (Deutsch)
Conferma dals geniturs per che minorens possian immatricular in vehichel (Deutsch)
Midada da possessur scumanda (178) inscripziun (Deutsch)
Midada da possessur scumanda (178) annullaziun (Deutsch)
Annunzia da permiss e da documents pers
Autorisaziun provisorica da circular en Svizra (Deutsch)

carta da parcar per persunas cun impediments da chaminar

Dokumentbezeichnung / Link
Formular da dumonda da ina carta da parcar per persunas cun impediments da chaminar (Deutsch)

disposiziun

Dokumentbezeichnung / Link
Termin da controlla per in vehichel pesant immatriculà ordaifer il chantun (Deutsch)

navigaziun

Dokumentbezeichnung / Link
Formular d'annunzia per vehichels da divertiment e bartgas da sport (Deutsch)
Annunzia per l'examen da chapitania u da chapitani (Deutsch)
Annunzia da documents da bastiment pers (Deutsch)

numers d'immatriculaziun

Dokumentbezeichnung / Link
Dumonda da bloccar las datas da la possessura u dal possessur dal vehichel
Numers d'immatriculaziun - transferiment
Numers d'immatriculaziun - transferiment tranter conjugals
Numers d'immatriculaziun – annunzia da perdita

permiss d'emprender a manischar e permiss da manischar

Dokumentbezeichnung / Link
Emissiun da en nov permiss da manischar (Deutsch)
Giudicament per la qualificaziun da charrar (model per medis autorisads) (Deutsch)
Dumonda da survegnir in permiss per emprender a manischar (Deutsch)
Dumonda da remplazzar in permiss da manischar da l'exteriur (Deutsch)
Annunzia da permiss e da documents pers

permissiun speziala

Dokumentbezeichnung / Link
Formular da dumonda per ina permissiun speziala (Deutsch)
Dumonda da survegnir ina permissiun speziala per vehichels a chadaina (Deutsch)
Dumonda da traffic intern (Deutsch)

privaziun dal permiss da manischar

Dokumentbezeichnung / Link
Annunzia medicala en cas da dubis areguard l'abilitad da manischar (Deutsch)
Abilitad da manischar ed alcohol (Deutsch)
Abilitad da manischar ed cannabis (Deutsch)
Abilitad da manischar e drogas (Deutsch)
Questiunari per examinar la necessitad professiunala (Deutsch)
Dumonda per in extract dal register ADMAS

tecnica da vehichel

Dokumentbezeichnung / Link
Dumonda per vehichels veterans (Deutsch)
Dumonda per midada da paisa (Deutsch)
Dumanda per permiss da glisch da privels melna (Deutsch)
Conferma da controlla per in indriz da colliaziun vi da vehichels a motor levs (Deutsch)

Fegls d'infurmaziun

admissiun da vehichels

Dokumentbezeichnung / Link
Immatriculaziuns da leasing (Code 178) (Deutsch)

contabilitad

Dokumentbezeichnung / Link
Instrucziun per quints electronics eBill (Deutsch)

disposiziun

Dokumentbezeichnung / Link
Mesiraziun da particlas (manaschis autorisads) (Deutsch)
Confermas da reparatura (manaschis autorisads) (Deutsch)

eAuktion

Dokumentbezeichnung / Link
Infurmaziuns davart numers d'immatriculaziun da giavisch
Infurmaziuns davart la vendita directa da numers d'immatriculaziun
Infurmaziuns davart l'aucziun

numers d'immatriculaziun

Dokumentbezeichnung / Link
Terz numer per portavelos
Flyer numers d'export

permiss d'emprender a manischar e permiss da manischar

Dokumentbezeichnung / Link
Conferma da l'annunzia al curs fundamental da motos (segund permiss) (Deutsch)
Significaziun dils codes numerics en il permiss da manischar (Deutsch)
OAMan - attest da qualificaziun en la circulaziun da transport da rauba (Deutsch)
OAMan - Fegl d'infurmaziun davart la renconuschientscha da curs da perfecziunament a l'exteriur (Deutsch)
OAMan - Fegl d'infurmaziun per excepziuns (Deutsch)
OAMan - Fegl d'infurmaziun per las ambulanzas (Deutsch)
OAMan - Fegl d'infurmaziun per il transport da scolaras e da scolars (Deutsch)
Categorias d'examinaziun da la manischunza u dal manischunz (Deutsch)
Manual (instrucziun da traffic) (Deutsch)
Pretensiun minimala medicinala (Deutsch)
Cursa per emprender d'ir cun auto ed examen d'auto (Deutsch)
Fegl d'infurmaziun per dumondas da cartas da manischunzas e da manischunzs e cartas d'interpresas (Deutsch)
Fegl d'infurmaziun per in permiss da manischar sin emprova (Deutsch)
Cartas da parcar per persunas cun impediments da chaminar (Deutsch)
Curs d'agid d'urgenza (Deutsch)
Glista da las fatschentas d'optica (Deutsch)
Glista da preschientscha curs fundamental da motos per autoscolas (Deutsch)
Glista da preschientscha (instrucziun da traffic) per autoscolas (Deutsch)
Lieus d'examen actuals (Deutsch)
Guid: L'examen per manischunzs da vehichels a motor (Deutsch)

tecnica da vehichel

Dokumentbezeichnung / Link
Glista d'infurmaziun per la valur da svapur (Deutsch)
Cumplettaziun cun tschintas da segirezza en autos da furniziun (Deutsch)
Infurmaziun davart la novaziun en connex cun controllas da domicil da chars annexs cun frains cuntinuads
Segirar uffants en vehichels (Deutsch)
Instrucziun da import (Deutsch)
Instrucziun per equipament da vehichels cun glisch da privel melna (Deutsch)