Navigation

Inhaltsbereich

L'uffizi per il traffic sin via è structurà en trais partiziuns ed en in post da stab ed è principalmain responsabel per l'admissiun da vehichels, da manischunzas e manischunzs e da bastiments al traffic, per la controlla periodica da vehichels e da bastiments, per il relasch da mesiras administrativas cunter manischunzas e manischunzs fallibels sco er per l'imposiziun e per l'incassament da las taglias da traffic.

La partiziun administraziun

 • emetta permiss per emprender a manischar e permiss da manischar
 • remplazza permiss da manischar da l'exteriur tras permiss da manischar svizzers
 • immatriculescha ed exmatriculescha vehichels
 • depona e venda numers d'immatriculaziun ed
 • incassescha taxas e taglias da traffic

La partiziun tecnica

 • fa las controllas periodicas dals vehichels
 • examinescha las manischunzas ed ils manischunzs
 • relascha permissiuns spezialas per transports excepziunals
 • attribuescha ils numer da las vendidras e dals vendiders d'autos (numer cun in U)
 • emetta documents da bastiment e permiss da chapitania u da chapitani e
 • controllescha periodicamain ils bastiments

Sco davental jau expert da traffic chattais qua.

La partiziun mesiras administrativas è responsabla per

 • refusar permiss per emprender a manischar,
 • pronunziar avertiments e privaziuns da permiss e da
 • annullar permiss da manischar da l'exteriur.