Bainvegni tar l'uffizi per il traffic sin via dal Grischun

L'uffizi per il traffic sin via è structurà en trais partiziuns ed en in post da stab ed è principalmain responsabel per l'admissiun da vehichels, da manischunzas e manischunzs e da bastiments al traffic, per la controlla periodica da vehichels e da bastiments, per il relasch da mesiras administrativas cunter manischunzas e manischunzs fallibels sco er per l'imposiziun e per l'incassament da las taglias da traffic.
 

La partiziun administraziun

 • emetta permiss per emprender a manischar e permiss da manischar
 • remplazza permiss da manischar da l'exteriur tras permiss da manischar svizzers
 • immatriculescha ed exmatriculescha vehichels
 • depona e venda numers d'immatriculaziun ed
 • incassescha taxas e taglias da traffic

La partiziun tecnica

 • fa las controllas periodicas dals vehichels
 • examinescha las manischunzas ed ils manischunzs
 • relascha permissiuns spezialas per transports excepziunals
 • attribuescha ils numer da las vendidras e dals vendiders d'autos (numer cun in U)
 • emetta documents da bastiment e permiss da chapitania u da chapitani e
 • controllescha periodicamain ils bastiments

Sco davental jau expert da traffic chattais qua

La partiziun mesiras administrativas è responsabla per

 • refusar permiss per emprender a manischar,
 • pronunziar avertiments e privaziuns da permiss e da
 • annullar permiss da manischar da l'exteriur.    

Uras d'avertura

Noss biros restan serrads sur Ascensiun e Tschuncaisma sco suonda:

Ascensiun:
mesjamna, ils 24 da matg 2017 a partir da las 17.00
fin
glindesdi, ils 29 da matg 2017 a las 07.30

Tschuncaisma:
Gliendisdi, ils 5 da zercladur 2017 serrà

Di da l'emnaCuiraSamedanSamedan dal 1 da matg 2017
glindesdi a gievgia

07:30 - 12:00

13:15 - 17:00

08:00 - 11:30

13:15 - 16:30

07:30 - 12:00

13:15 - 17:00

venderdi

07:30 - 12:00

13:15 - 16:00

08:00 - 11:30

13:15 - 16:00

07:30 - 12:00

13:15 - 16:00