Zum Seiteninhalt

Indrizs

Stadi d'introducziun dal register funsil federal

Il register funsil federal è introducì dal tuttafatg en 51 vischnancas e per part en 38 vischnancas. En 23 vischnancas existan mo indrizs chantunals dal register funsil. En 15 vischnancas èn ins vidlonder d'introducir il register funsil federal. Stadi dal: 1. da mars 2017.

Sco indrizs chantunals dal register funsil existan ils registers d'immobiglias e da servituts sco er ils protocols da cumpra e da pegn, als quals na pervegnan per part betg ils effects cumplains dal register funsil federal (art. 971 ss. CCS).

Charta interactiva cun il stadi d'introducziun actual 

Register funsil informatisà

Circa 89 % dals bains immobigliars en il chantun èn registrads cun vigur legala en ils sistems dal register funsil informatisà. Per 86 da las 112 vischnancas vegn il register funsil manà dal tuttafatg sin via electronica e per 10 per part. Stadi dal: 1. da mars 2017.

Sur il portal d'infurmaziun electronic che vegn gestì da la SIX Terravis SA per incumbensa da la confederaziun (www.terravis.ch) pon vegnir clamads giu – sch'ins è autorisà correspundentamain – ils extracts dal register funsil dals registers funsils informatisads. Ina glista da las vischnancas, da las qualas ins na po betg clamar giu datas, po vegnir consultada sin la pagina d'internet inditgada da la SIX Terravis SA.