Navigation

Inhaltsbereich

Stadi d'introducziun dal register funsil federal

Il register funsil federal è introducì dal tuttafatg en 53 vischnancas e per part en 36 vischnancas. En 12 vischnancas existan mo indrizs chantunals dal register funsil. En 23 vischnancas èn ins vidlonder d'introducir il register funsil federal. Stadi dal: 1. da schaner 2023.

Sco indrizs chantunals dal register funsil existan ils registers d'immobiglias e da servituts sco er ils protocols da cumpra e da pegn, als quals na pervegnan per part betg ils effects cumplains dal register funsil federal (art. 971 ss. CCS).

Charta interactiva cun il stadi d'introducziun actual 

Register funsil informatisà

Circa 98 % dals bains immobigliars en il chantun èn registrads cun vigur legala en ils sistems dal register funsil informatisà. Per 97 da las 101 vischnancas vegn il register funsil manà dal tuttafatg sin via electronica e per 3 per part. Stadi dal: 1. da fanadur 2022.

Sur il portal d'infurmaziun electronic che vegn gestì da la SIX Terravis SA per incumbensa da la confederaziun (www.terravis.ch) pon vegnir clamads giu – sch'ins è autorisà correspundentamain – ils extracts dal register funsil dals registers funsils informatisads. Ina glista da las vischnancas, da las qualas ins na po betg clamar giu datas, po vegnir consultada sin la pagina d'internet inditgada da la SIX Terravis SA.

 

Sur il center da geodatas dal Grischun GeoGR (www.geogr.ch) pon vegnir consultadas las datas da proprietari da las immobiglias dal register funsil informatisà.