Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha dà en consultaziun ils sbozs per relaschar ina lescha davart la protecziun da la populaziun en il chantun Grischun e per relaschar ina lescha davart la protecziun civila dal chantun Grischun. Las duas leschas duain substituir la lescha vertenta davart l'agid en cas da catastrofas.

Actualmain vegnan regladas tant la protecziun da la populaziun sco er la protecziun civila en la lescha davart l'agid en cas da catastrofas dals 4 da zercladur 1989. La protecziun da la populaziun ha l'intent da proteger la populaziun e sias basas da viver en situaziuns spezialas ed extraordinarias. En cas d'in eveniment duai ella gidar a limitar ils donns e suenter in eveniment duai ella gidar a dumagnar ils donns. L'incumbensa da la protecziun civila, sco ina da las organisaziuns partenarias da la protecziun da la populaziun, è en spezial quella da sustegnair en situaziuns extraordinarias ils partenaris da la protecziun da la populaziun e da gidar a reparar donns elementars.
Las differentas regulaziuns da la protecziun da la populaziun e da la protecziun civila premettan ch'ils dus secturs vegnian reglads en il futur en dus relaschs separads, numnadamain en ina lescha davart la protecziun da la populaziun ed en ina lescha davart la protecziun civila. 

Relasch d'ina lescha davart la protecziun da la populaziun en il chantun Grischun
La protecziun da la populaziun è da princip ina incumbensa chantunala. Il dretg chantunal vertent (lescha davart l'agid en cas da catastrofas) è mo ina reglamentaziun rudimentara da la protecziun da la populaziun.
Las incumbensas da las vischnancas e dal chantun vegnan descrittas mo generalmain en la lescha. I vegn distinguì tgi che obtegna en tge fasa d'in eveniment tge incumbensa. Quai duai vegnir midà en la nova lescha. Per quest intent vegni proponì da reglar cleramain las incumbensas da las vischnancas e dal chantun en la prevenziun per situaziuns spezialas ed extraordinarias sco er per dar dumogn a situaziuns spezialas ed extraordinarias. 

Relasch d'ina lescha davart la protecziun civila dal chantun Grischun
La protecziun civila è reglada essenzialmain en la lescha federala dals 4 d'october 2002 davart la protecziun da la populaziun e la protecziun civila. La lescha federala surdat differentas incumbensas als chantuns. La realisaziun da questas incumbensas è reglada actualmain en la lescha davart l'agid en cas da catastrofas dals 4 da zercladur 1989. Il sboz ch'è vegnì dà en consultaziun per ina lescha davart la protecziun civila dal chantun Grischun regla en moda cumplessiva la realisaziun da las incumbensas ch'èn vegnidas delegadas al chantun tras la confederaziun. Medemamain vegn reglada detagliadamain en la nova lescha la repartiziun da las incumbensas tranter il chantun e las vischnancas en situaziuns spezialas ed extraordinarias, ch'era definida enfin ussa mo en moda summarica.

En ils fonds communals da contribuziuns substitutivas sa chattan tut en tut dapli meds finanzials che quels ch'i dovra per finanziar la construcziun da las plazzas protegidas che mancan. En il chantun Grischun mancan var 7000 plazzas protegidas. Per eliminar il deficit da plazzas protegidas exista in basegn d'investiziun da circa 14 milliuns francs. Las contribuziuns substitutivas cumprovadas da las vischnancas importavan la fin da l'onn 2012 radund 22,9 milliuns francs. Ils meds finanzials cuntegnids en ils fonds communals da contribuziuns substitutivas, che na vegnan betg duvrads da la vischnanca respectiva per finanziar la construcziun da las plazzas protegidas che mancan, duain vegnir transferids en il fond chantunal da contribuziuns substitutivas. Quest fond vegn duvrà per cofinanziar plazzas protegidas en vischnancas cun in deficit en quest sectur sco er per ulteriuras mesiras da la protecziun civila, sco per exempel l'instrucziun da las persunas ch'èn obligadas da far servetsch da protecziun civila. 
 

Remartga:
La consultaziun dura fin ils 28 da favrer 2013. Ils documents pon vegnir consultads sut www.gr.ch / Consultaziuns currentas
 

Infurmaziuns:
cusseglier guvernativ dr. Christian Rathgeb, schef dal departament da giustia, segirezza e sanadad dal Grischun, tel. 081 257 25 01, e-mail christian.rathgeb@djsg.gr.ch  
 

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel