Navigation

Inhaltsbereich

L'intermediaziun d'abitaziuns privatas per persunas cun basegn da protecziun cun attest S vegn coordinada exclusivamain a l'intern dal chantun. Per l'intermediaziun da spazi d'abitar privat collavura il chantun cun ina organisaziun caritativa. En quest connex na datti nagina collavuraziun cun Campax u cun l'Agid svizzer da fugitivs. Purschidas da spazi d'abitar che vegnan vinavant annunziadas a Campax, na pon betg vegnir tractadas dal chantun Grischun.