Zum Seiteninhalt

Infurmaziuns

Extracts da cartas da registraziun

Extracts da cartas da registraziun pon vegnir empustads en scrit per posta, per fax, per e-mail, sur l'internet u per telefon.

Resguardai per plaschair: Cartas dal register da commerzi e quint pon vegnir tramess directamain mo a l'empustader (naginas adressas da terzas persunas). La consegna vegn fatga per posta A. 

Tar nus pudais Vus retrair ils suandants documents:

  • extract dal register da commerzi (legalisà uffizialmain)
  • attestaziun negativa (attestaziun ch'ina tscherta unitad giuridica n'è betg inscritta)
  • attest en tudestg, en englais, en franzos, en talian (attestaziun davart tscherts cuntegns da l'inscripziun)
  • statuts (copia legalisada uffizialmain u copia betg legalisada)
  • cartas dal register (copia legalisada uffizialmain u copia betg legalisada)

Extracts dal register da commerzi

Infurmaziuns dal register da commerzi pudais Vus retrair da tuttas uras da l'internet. Las infurmaziuns èn gratuitas.

Simplas infurmaziuns al telefon èn er gratuitas. Las taxas per infurmaziuns qualifitgadas importan 6.– francs per unitad giuridica. Sch'igl è necessari da far retschertgas che dovran bler temp, vegn messa a quint ina taxa da fin 30.– francs.

Infurmaziuns al telefon ed a bucca vegnan dadas da princip senza obligaziuns. Ellas na concedan betg in dretg d'ina eventuala procedura posteriura. Dumondas che chaschunan vasts scleriments e dumondas giuridicas vegnan respundidas en scrit. Las taxas vegnan fixadas en la medema autezza sco las taxas per examinaziuns preliminaras (cf. examinaziun preliminara da mussaments dal register da commerzi).

Er a noss spurtegl pudais Vus prender invista dal register principal e dals mussaments. En quest cas èsi necessari da far a temp ina preannunzia per telefon, per che las actas possian vegnir preparadas ordavant

Examinaziun preliminara dals mussaments dal register da commerzi

Sbagls e mancanzas giuridicas pon vegnir curregids en moda pli simpla, sch'els èn anc en il stadi da preparaziun, che pir suenter la documentaziun u suenter il conclus da l'organ da la societad. Documents che duain servir sco mussaments per ina inscripziun, pon perquai vegnir inoltrads en furma da sboz per posta, per fax u per e-mail per l'examinaziun preliminara.

Per l'examinaziun preliminara sto vegnir pajada ina taxa. Las taxas vegnan messas a quint tenor la lavur, da moda che la tariffa per ura importa 100.– francs fin 250.– francs. Tut las examinaziuns preliminaras vegnan tractadas tenor lur successiun d'entrada.

L'examinaziun preliminara e la respediziun da las actas vegn fatga en il cas normal entaifer 5 dis da lavur.

Per examinaziuns preliminaras spezialmain urgentas (entaifer 3 dis da lavur ed inditgadas cun "urgent" u cun "express" e.u.v.) vegn mess a quint in supplement da 50 % da la taxa ordinaria d'examinaziun preliminara.

Examinaziuns preliminaras vegnan fatgas mo, sche nus avain las capacitads correspundentas. Ils mais zercladur e december n'avain nus per regla betg las capacitads per far examinaziuns preliminaras.