Navigation

Inhaltsbereich

Per organisaziuns

Per finanziar la lavur d'utilitad publica stattan a disposiziun differents meds finanzials: retgavs da la dieschma d'alcohol da la confederaziun, da las taxas da patenta d'alcohol dal chantun, da la collecta da la rogaziun federala sco er da la fundaziun dr. Stephan à Porta.

Organisaziuns pon dumandar meds finanzials da l'uffizi dal servetsch social per projects u per activitads socialas. Vulessas Vus inoltrar ina dumonda? Duvrai per plaschair quest formular Dumonda per contribuziun al project ni quest formular Dumonda per contribuziun ad in manaschi. Las dumondas ston arrivar fin ils 31 da december tar l'uffizi dal servetsch social. La decisiun davart la repartiziun vegn per regla prendida il matg da l'onn suandant.

Per persunas singulas

Differentas fundaziuns e divers fonds gidan persunas e famiglias grischunas ch'èn en situaziuns da miseria.

Ils servetschs socials regiunals examineschan Vossa situaziun ed As sustegnan tar l'inoltraziun da la dumonda. Avais Vus dumondas u problems? Fixai in termin da cussegliaziun. As drizzai per plaschair al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun.

Fundaziun Boner

La fundaziun sustegna persunas basegnusas. L'uffizi dal servetsch social administrescha l'import che la fundaziun ha mess a disposiziun e fa mintga onn in rapport davart ils pajaments per mauns dal cussegl da fundaziun.


Fundaziun Carl ed Elisabeth Caflisch

La fundaziun gida umans ch'èn vegnids en miseria pervia da malsogna u d'accident u per auters motivs. L'uffizi dal servetsch social administrescha l'import che la fundaziun ha mess a disposiziun e fa mintga onn in rapport davart ils pajaments per mauns dal cussegl da fundaziun.


Fundaziun Casal Bernard

Cun prestaziuns finanzialas unicas u cun prestaziuns annualas periodicas sustegna la fundaziun persunas e famiglias ch'èn vegnidas en miseria. La fundaziun sustegna mo burgaisas e burgais dal chantun Grischun, en spezial umans pli giuvens, pli vegls e malsauns, persunas cun impediments sco er persunas talentadas che n'han betg ils meds finanzials per ina scolaziun professiunala. Il cussegl da fundaziun decida – sin proposta da l'uffizi dal servetsch social – mintga quartal davart las dumondas.


Legat Willy-Bezzola

Cun ils meds finanzials vegnan sustegnids umans en miserias socialas en l'Engiadina, en la Bregaglia ed en il Puschlav. Davart las dumondas vegni decidì mintga emna.


Fundaziun R. & M. Bollinger

La fundaziun gida uffants cun dischavantatgs socials, cunzunt en ils territoris da muntogna. Ella sustegna ils uffants cun contribuziuns finanzialas u materialas (p.ex. giugarets, urdains da sport). Il cussegl da fundaziun decida – sin proposta da l'uffizi dal servetsch social – mintga mais davart las dumondas.


Fond da l'agid social

Il fond da l'agid social gida persunas e famiglias a surmuntar situaziuns da miseria acutas. Davart las dumondas vegni decidì mintga emna.


Fundaziun succurs d'enviern dal Grischun

Cun prestaziuns finanzialas u materialas (p.ex. vestgadira, letg, tastga da scola) gida la fundaziun durant in tschert temp famiglias e persunas ch'èn vegnidas en ina situaziun d'urgenza economica e sociala. Davart las dumondas vegni decidì mintga emna.

Dumonda a