Navigation

Inhaltsbereich

Incumbensas ed activitads da l'inspecturat professiunal
L'inspecturat professiunal – er numnà surveglianza da la furmaziun professiunala – è in partenari impurtant en la furmaziun professiunala per emprendistas ed emprendists e per manaschis d'emprendissadi sco er per autras parts participadas, sco ils geniturs, las scolas professiunalas spezialisadas, ils curs intermanaschials, las federaziuns professiunalas, las expertas ed ils experts. Sche tuttas e tuts tiran vi da la medema suga en la medema direcziun ha l'emprendista u l'emprendist quasi gia acquistà l'attestat federal da qualificaziun (AFQ) ubain l'attest federal da furmaziun professiunala (AFP) a la fin da l'emprendissadi!

En il chantun Grischun datti en passa 3400 manaschis d'emprendissadi circa 5660 relaziuns d'emprendissadi. Differentas acturas ed acturs da la furmaziun professiunala stgaffeschan premissas da scolaziun optimalas per las emprendistas ed ils emprendists. Manaschis che s'interessan da nov per la furmaziun professiunala cussegliain nus ed als concedin – sche las premissas èn dadas – ina permissiun da scolaziun. Las instructuras ed ils instructurs en ils manaschis d'emprendissadi vegnan scolads per lur incumbensas en curs per furmaturas e furmaturs da la professiun che duran in'emna.

Nus examinain ils contracts d'emprendissadi inoltrads, cussegliain las emprendistas ed ils emprendists sco er ils manaschis d'emprendissadi en cas d'ina midada da la plazza d'emprendissadi u en cas d'ina schliaziun da l'emprendissadi e stain gugent a disposiziun per respunder tut las dumondas che stattan en connex cun la furmaziun fundamentala professiunala.