Navigation

Inhaltsbereich

Chats
 

Il spectrum dals chats or d'exchavaziuns ed or d'analisas architectonicas cumpiglia objects da material organic e da material anorganic che basegnan differentas mesiras per als nettegiar, per als mantegnair e per als tegnair en salv. Ils artefacts da terracotga, dad ossa, da crap, da bronz, da fier e da vaider èn las gruppas da chats las pli voluminusas. Suenter avair dividì las gruppas tenor il material, vegnan ils chats nettegiads da bletsch u da sitg ed emballads tenor il material.

Objects che dovran mesiras da conservaziun spezialas vegnan surdads al lavuratori da restauraziun. I sa tracta qua savens da materials pli sensibels sco metal, vaider u artefacts organics. Ma er chats che ston vegnir preparads per l'exposiziun e per l'evaluaziun vegnan tractads qua.

En l'inventarisaziun che suonda vegnan definids ils chats, vegnan registradas las mesiras e vegn endatà l'object cun ina descripziun detagliada en ina banca da datas. Fotografias e dissegns en ina scala exacta cumpletteschan las indicaziuns davart ils objects expressivs. Per ch'ins possia constatar da tut temp la derivanza dals chats, survegnan ils objects in code, suenter ch'els èn vegnids nettegiads.

Suenter l'inventarisaziun vegnan ils chats – emballads correspundentamain – surdads a la collecziun che als tegna en salv.