Navigation

Inhaltsbereich

Bibliografia GR

Dapi l'onn 2010 cumpara la bibliografia grischuna cun ina meglra classificaziun che tegna quint da las pretensiuns d'ina bibliografia regiunala e che facilitescha la tschertga da litteratura davart in tema specific. Sco bibliografia regiunala cuntegna ella pia en emprima lingia publicaziuns che s'occupan tematicamain dal Grischun.

Criteris d'admissiun

En la bibliografia vegnan integradas tant publicaziuns independentas (monografias, periodica) sco er publicaziuns dependentas (artitgels da revistas, contribuziuns en monografias), las ultimas dentant per regla mo, sch'ellas cumpiglian in text d'almain 4 fin 5 paginas. Analisadas vegnan oravant tut revistas scientificas.

Er litteratura grischa, vul dir publicaziuns che na vegnan betg vendidas en librarias, vegn registrada, sche nus survegnin enconuschientscha da quella.

Betg nudads vegnan percunter statuts d'uniuns, chalenders d'occurrenzas, broschuras da reclama e chaussas sumegliantas.

Ovras che sa refereschan a persunas dals secturs da la litteratura, da la musica e da l'art vegnan registradas, sche la persuna pertutgada viva resp. ha vivì en il Grischun; persunas ch'èn partidas davent dal chantun mo, sch'i dat resp. sch'igl ha dà anc vinavant ina relaziun tar la regiun (en l'ovra sezza ubain tras la participaziun a la vita culturala). En cas da publicaziuns che cumparan sco ediziun privata, ans resalvain nus da far in'elecziun.

Tut ils titels da la bibliografia grischuna vegnan integrads en ina classificaziun regiunala cun differentas notaziuns. Tschertgai en la retschertga extendida dal catalog online sut "Bündner Bibliografie" per retschaiver tut ils resultats dad ina notaziun speziala. Ubain utilisai la retschertga simpla e filtrai sut la fassetta "Raetica" la bibliografia grischuna per resultats cun differentas notaziuns.


Redacziun: Seraina Forster

Tschertgar en catalog online

General (1)

01.0 General    
Tschertgar en catalog online
01.1 Periodicas    
Tschertgar en catalog online
01.2 Bibliografias    
Tschertgar en catalog online
01.3 Guids turistics    
Tschertgar en catalog online
01.4 Cartas    
Tschertgar en catalog online

Pajais ed abitadi (2)

02.0 Pajais ed abitadi en general    
Tschertgar en catalog online
02.1 Enconuschientscha generala da la patria    
Tschertgar en catalog online
  02.2.1 Construcziun geologica  
Tschertgar en catalog online
  02.2.2 Auas  
Tschertgar en catalog online
  02.2.3 Clima  
Tschertgar en catalog online
  02.2.4 Vegetaziun  
Tschertgar en catalog online
  02.2.5 Fauna  
Tschertgar en catalog online
02.3 Istorgia da la colonisaziun    
Tschertgar en catalog online
02.4 Planisaziun urbana e regiunala    
Tschertgar en catalog online
02.5 Protecziun da la natira e da l'ambient
   
Tschertgar en catalog online

Istorgia (3)

03.0 Istorgia generala    
Tschertgar en catalog online
  03.0.1 Funtaunas ed archivaziun  
Tschertgar en catalog online
  03.0.2 Istoriografia  
Tschertgar en catalog online
  03.0.3 Scienza auxiliara istorica  
Tschertgar en catalog online
    03.0.3.1 Genealogia
Tschertgar en catalog online
03.1 Preistorgia e protoistorgia    
Tschertgar en catalog online
03.2 Temp dals Romans    
Tschertgar en catalog online
03.3 Temp medieval    
Tschertgar en catalog online
03.4 Temp modern fin 1789    
Tschertgar en catalog online
03.5 Istorgia 1789-1918    
Tschertgar en catalog online
03.6 Istorgia 1918-1945    
Tschertgar en catalog online
03.7 Istorgia 1945-1999    
Tschertgar en catalog online
03.8 Istorgia dapi l'onn 2000    
Tschertgar en catalog online

Dretg, stadi, politica (4)

04.0 Dretg, stadi, politica en general    
Tschertgar en catalog online
04.1 Istorgia dal dretg e da la constituziun    
Tschertgar en catalog online
  04.2.1 Dretg ed administraziun  
Tschertgar en catalog online
  04.2.2 Instituziuns publicas  
Tschertgar en catalog online
  04.2.3 Taglias e finanzas  
Tschertgar en catalog online
  04.2.4 Giustia  
Tschertgar en catalog online
  04.2.5 Militar  
Tschertgar en catalog online
  04.2.6 Partidas politicas  
Tschertgar en catalog online
  04.2.7 Elecziuns, votaziuns dal pievel  
Tschertgar en catalog online

Populaziun/societad (5)

05.0 Populaziun/societad en general    
Tschertgar en catalog online
05.1 Istorgia da la populaziun ed istorgia sociala    
Tschertgar en catalog online
  05.2.1 Classas e gruppas socialas  
Tschertgar en catalog online
  05.2.2 Temp liber e divertiment  
Tschertgar en catalog online
  05.2.3 Sanadad publica e fatgs socials  
Tschertgar en catalog online
  05.2.4 Opiniun publica, pressa  
Tschertgar en catalog online

Economia e traffic (6)

06.0 Economia e traffic en general    
Tschertgar en catalog online
06.1 Istorgia da l'economia e dal traffic    
Tschertgar en catalog online
  06.2.1 Agricultura e selvicultura  
Tschertgar en catalog online
  06.2.2 Aua, energia, dismessa  
Tschertgar en catalog online
  06.2.3 Professiun, mastergn, industria  
Tschertgar en catalog online
  06.2.4 Turissem, gastronomia  
Tschertgar en catalog online
  06.2.5 Commerzi, bancas, duana  
Tschertgar en catalog online
  06.2.6 Traffic  
Tschertgar en catalog online
  06.2.7 Posta, telecommunicaziun  
Tschertgar en catalog online

Religiun e baselgias (7)

07.0 Religiun e baselgias en general    
Tschertgar en catalog online
07.1 Istorgia da la baselgia    
Tschertgar en catalog online
07.2 Baselgia catolic-romana    
Tschertgar en catalog online
07.3 Baselgia evangelica    
Tschertgar en catalog online
07.4 Cuminanzas religiusas pli pitschnas    
Tschertgar en catalog online
07.5 Autras religiuns    
Tschertgar en catalog online

Tradiziuns popularas e lingua (8)

08.0 Tradiziuns popularas e lingua en general    
Tschertgar en catalog online
08.1 Tradiziuns popularas, usits    
Tschertgar en catalog online
08.2 Lingua, dialect    
Tschertgar en catalog online
08.3 Onomastica    
Tschertgar en catalog online
08.4 Tradiziuns popularas e lingua: auter    
Tschertgar en catalog online

Furmaziun, scienza, cultura (9)

09.0 Furmaziun, scienza, cultura en general    
Tschertgar en catalog online
09.1 Istorgia da la furmaziun ed istorgia culturala    
Tschertgar en catalog online
09.2 Fatgs da scola    
Tschertgar en catalog online
09.3 Scolas autas/universitads    
Tschertgar en catalog online
09.4 Instituziuns culturalas    
Tschertgar en catalog online
  09.4.1 Cudeschs e grafologia  
Tschertgar en catalog online
09.5 Scienzas natiralas, tecnica    
Tschertgar en catalog online
09.6 Teater, film    
Tschertgar en catalog online
09.7 Musica    
Tschertgar en catalog online
09.8 Sport    
Tschertgar en catalog online

Litteratura ed art (10)

10.0 Litteratura ed art en general    
Tschertgar en catalog online
10.1 Litteratura    
Tschertgar en catalog online
10.2 Art figurativ    
Tschertgar en catalog online
  10.2.1 Architectura  
Tschertgar en catalog online
  10.2.2 Pictura, dissegn, fotografia  
Tschertgar en catalog online
  10.2.3 Plastica  
Tschertgar en catalog online
  10.2.4 Art applitgà  
Tschertgar en catalog online
  10.2.5 Tgira da monuments  
Tschertgar en catalog online

11 Singulas persunas u instituziuns

p. ex.: 11 Tuor, Leo Tschertgar en catalog online
p. ex.: 11 Kantonsbibliothek Graubünden Tschertgar en catalog online

12 Singuls lieus

p. ex.: 12 Chur Tschertgar en catalog online