Navigation

Inhaltsbereich

Funtaunas impurtantas per perscrutar il temp medieval grischun


Documents èn las funtaunas principalas per perscrutar il temp medieval. Er en il Grischun appartegnan ils documents – ultra dals annuaris, dals urbars e dals rodels – tar las funtaunas scrittas las pli impurtantas dal passà. Per quest motiv è vegnì creà il cudesch da documents grischun (CDGR). El è in'ovra da funtaunas, che ha la finamira da rimnar e d'edir tut ils documents fin l'onn 1400, che concernan en ina moda u l'autra il territori dal chantun Grischun actual. En cas d'in emittent, d'in retschavider u d'in object giuridic grischun vegn il document stampà cumplettamain; en cas da perditgas grischunas, d'arbiters, da burgais, da lieus d'emissiun e.u.v. grischuns vegn el publitgà en furma da regestas cun ina curta preschentaziun dal cuntegn.
Il cudesch da documents grischun è d'ina impurtanza speziala, perquai ch'el resguarda – sco il cudesch da nums retics u ils toms dals monuments d'art – tut las regiuns da medema moda e maniera. Da bel principi ha – ultra dal chantun Grischun – il Fond naziunal svizzer per la perscrutaziun scientifica pajà ina contribuziun finanziala essenziala a l'ovra d'ediziun. Medemamain è quella vegnida sustegnida da la societad istorica dal Grischun e da la citad da Cuira.

In'ovra en 8 toms

Suenter lungas preparaziuns è cumparì l'onn 1955 l'emprim tom cun ils documents da 390 fin 1199. Ulteriurs toms èn suandads. Il project d'ediziun è però vegnì interrut suenter l'onn 1970 ed è puspè vegnì prendì per mauns pir l'onn 1991. En il fratemp èn cumparids otg novs toms. Els cuntegnan ils documents dals onns 1200 fin 1400. Uschia è quest project da lunga durada ì a fin e metta a disposiziun passa 5100 documents edids per perscrutaziuns futuras.

Cudesch da documents grischun online

Per simplifitgar l'utilisaziun dals documents grischuns e per als render accessibels da dapertut stattan ils toms I fin VIII ussa a disposiziun en furma da PDF sin la pagina d'internet da l'archiv dal stadi dal Grischun. Uschia èn ils documents edids dals onns 390 fin 1400 accessibels directamain.

Cuntegns dals singuls toms