Navigation

Inhaltsbereich

Projects actuals

Project da las litschalas

Era sche las auas grischunas èn en emprima lingia il reginavel da la litgiva d'aual, è s'etablida en l'Engiadin'Ota ina «pussanza coloniala» da litschalas. Era sche quellas n'eran oriundamain betg da chasa en la regiun, è l'effectiv da litschalas sa sviluppà en l'Engiadin'Ota ad in dumber da muntada naziunala dapi las emprimas emprovas da repopular las auas avant var 70 onns. Questa populaziun da litschalas è la basa da la pestga probablamain la pli intensiva en las auas currentas dal Grischun.

En la perioda da pestga 2002 fin 2016 èn vegnidas pigliadas passa 95% da las litschalas grischunas (ca. 4'800 Ind./a ) en la part sura da l'En (ca. 77%) ed en ils lais da l'Engiadin'Ota (ca. 23%). Tals dumbers da peschs pigliads sin ils trajects correspundents n'han ins anc mai cuntanschì gnanc approximativamain en l'entira Svizra. Questas cifras èn dentant sa reducidas fitg ils ultims onns, surtut en l'En han ins piglià var 80% damain. La reducziun dal success da pestga pro unitad da pestga («catch per unit effort») sa mova en dimensiuns cumparegliablas.

In studi cumplessiv emprova actualmain d'evaluar las raschuns pussaivlas da questa regressiun da la litschala e da preschentar mesiras pussaivlas. Il focus metta el sin ils suandants aspects: pressiun d'explotar ils peschs, fluctuaziuns natiralas da l'effectiv, sanadad dals peschs, reproducziun, utilisaziun da la forza idraulica, concurrenza, predaziun, funtaunas da nutriment, midadas da l'idrologia, da la temperatura e da la qualitad da l'aua.

rapport final
sintesa

Stadi da las auas en il Rain Anteriur

Dapi las auas grondas massivas dal 1987 n'è l'effectiv da peschs en il Rain Anteriur mai pli sa revegnì dal tut. Cumpareglià cun auters flums da vals principalas tutga il Rain Anteriur tar las auas cun la pli bassa quota da peschs pigliads en il Grischun dapi l'introducziun da la statistica da pestga il 2002. Ils ultims onns è il dumber da peschs pigliads sa reducì vinavant, ed en grondas parts dal flum han ins piglià massivamain damain peschs.

Ulteriuras infurmaziuns chattais Vus en il pdf.

Mesiras immediatas

Per far frunt al stadi desolat descrit sura da la populaziun da peschs en il Rain Anteriur èsi planisà da realisar mesiras immediatas simplas, ma sche pussaivel effectivas, per meglierar las structuras da las auas en tschertas parts (uschenumnadas mesiras «instream»).

Ulteriuras infurmaziuns chattais Vus en il pdf.

Premi da promoziun da la pestga grischuna

Il 2008 ha la Federaziun chantunala da pestga dal Grischun lantschà ensemen cun l'Uffizi da chatscha e pestga il premi da promoziun da la pestga grischuna. Quel duai onurar prestaziuns extraordinarias a favur da la pestga grischuna.

Il premi da promoziun da la pestga grischuna vul undrar engaschaments prezius cun la finamira da meglierar u mantegnair la flora e fauna aquatica, scolar pestgadras e pestgaders giuvens u far lavur publica che stat en connex cun quests dus temas. Ultra da quai duai il premi da promoziun dar in impuls da s'engaschar a moda constructiva ed innovativa per ils interess da la pestga.

Il premi da promoziun vegn concepì sco concurrenza, a la quala pon sa participar persunas singulas, gruppas da persunas u uniuns che pestgan activamain u ch'èn colliadas stretgamain cun la pestga e cun il spazi da viver dals peschs. Per sa participar a la concurrenza sto il project u l'activitad correspundenta mintgamai vegnir inoltrà enfin la fin da l'onn ad ina giuria d'expertas e d'experts. Quella giuditgescha e ranghescha las propostas inoltradas e fixescha las singulas summas dals premis. La summa totala dals premis importa 5'000 francs ad onn. Ils premis vegnan mintgamai surdads a chaschun da la radunanza da delegadas e delegads da la Federaziun chantunala da pestga dal Grischun.

Broschura

Reglament

Formular d'annunzia

Persunas da contact:
Meinrad Hofstetter, president da la Federaziun chantunala da pestga dal Grischun,
tel. +41 (0)79 470 09 35

dr. Marcel Michel, biolog da pestga, Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun,
tel. +41 (0)81 257 38 94

Rapports dals projects

Examinaziun genetica dals giombers a pattas alvas

Analisas da vegliadetgna e determinaziuns dal svilup da litgivas d'aual en las auas grischunas