Navigation

Inhaltsbereich

Permiss per emprender a manischar
 

Sche Vus vulais survegnir per l'emprima giada in permiss per emprender a manischar per ina tscherta categoria, stuais Vus As preschentar persunalmain tar la controlla d'abitantas e d'abitants / administraziun communala da la vischnanca da domicil u tar l'uffizi per il traffic sin via, nua che Vus suttamettais il formular da dumonda emplenì e suttascrit e mussais in document d'identitad valaivel cun fotografia (carta d'identitad u passaport). 

La controlla d'abitantas e d'abitants / administraziun communala (u l'uffizi per il traffic sin via) examinescha Vossa identitad e conferma quella cun in bul e cun ina suttascripziun. Alura trametta ella il formular da dumonda cun ils documents appartegnents a noss uffizi.

Vus pudais retrair ils formulars da dumonda tar las controllas d'abitantas e d'abitants / administraziuns communalas u tar l'uffizi per il traffic sin via u directamain qua; ulteriuras infurmaziuns anflais Vus sin pagina 3 dil formular da dumonda.

Qua chattais Vus las pretensiuns envers ils vehichels d'examen ed in fegl d'infurmaziun davart ils viadis d’emprender a manischar e davart ils viadis d’examen.