Navigation

Inhaltsbereich

Fugitivas e fugitivs e fugitivas e fugitivs admess provisoricamain

Il cumenzament da lur vita en Svizra èn fugitivas e fugitivs sco er fugitivas e fugitivs admess provisoricamain per gronda part senza activitad da gudogn. Perquai n'èn ellas ed els economicamain betg autonoms e dependan da l'agid social.

Dimora en las structuras da l'uffizi da migraziun e da dretg civil (UMDC)

Suenter la decisiun d'asil tschertgan las fugitivas ed ils fugitivs sco er las fugitivas ed ils fugitivs admess provisoricamain in'abitaziun en il chantun. Dal mument da la decisiun fin che las fugitivas ed ils fugitivs sco er las fugitivas ed ils fugitivs admess provisoricamain pon ir a star en in'atgna abitaziun restan els en ils alloschis collectivs da l'uffizi da migraziun e da dretg civil (UMDC). Durant quest temp surpiglia il chantun l'assistenza e la finanziaziun da las fugitivas e dals fugitivs. Uschia vegnan las vischnancas da staziunament dals alloschis collectivs distgargiadas administrativamain e per part er finanzialmain.

Dimora en in'atgna abitaziun

Fugitivas e fugitivs sco er fugitivas e fugitivs admess provisoricamain che vivan en in'atgna abitaziun survegnan agid social economic da las vischnancas da domicil. En connex cun la fixaziun ed il pajament da l'agid social han ellas ed els il medem status sco la populaziun indigena.

Pauschalas globalas da la confederaziun

Per indemnisar ils custs da l'agid social conceda la confederaziun als chantuns pauschalas globalas per fugitivas e fugitivs senza activitad da gudogn fin maximalmain 5 onns suenter l'inoltraziun da la dumonda d'asil e per fugitivas e fugitivs admess provisoricamain senza activitad da gudogn fin maximalmain 7 onns suenter l'entrada en Svizra.

Las pauschalas globalas da la confederaziun vegnan pajadas ora a las vischnancas tras il chantun Grischun, e quai graduà tenor la grondezza dal dossier. La graduaziun resguarda il basegn fundamental ch'è decisiv per l'agid social per cuvrir ils custs da viver sco er valurs normadas per ils tschains da locaziun.

Las pauschalas globalas da la confederaziun han il caracter da subvenziuns. Quai vul dir ch'ellas na reduceschan betg la dimensiun da l'obligaziun da las fugitivas e dals fugitivs e da las fugitivas e dals fugitivs admess provisoricamain da restituir prestaziuns d'agid social retratgas. Sch'ina fugitiva u in fugitiv paja enavos prestaziuns d'agid social, sto eventualmain vegnir restituida er ina part da la pauschala globala. En quest cas sto la vischnanca contactar il chantun.

Persunas admessas provisoricamain che sa trategnan dapi passa 7 onns en Svizra (AP7+)

Persunas admessas provisoricamain che sa trategnan dapi passa 7 onns en Svizra (AP7+) e ch'èn economicamain dependentas vegnan sustegnidas tenor las tariffas da las requirentas e dals requirents d'asil.