Navigation

Inhaltsbereich

Multi-Bild-Anzeige

Collecziuns

En sia funcziun sco biblioteca dal chantun ademplescha la biblioteca chantunala dal Grischun sia incarica da collecziunar chaussas regiunalas, q.v.d. litteratura davart il chantun Grischun, d'auturas grischunas sco er tut las publicaziuns che vegnan edidas en il Grischun.

En sia funcziun sco biblioteca dal chantun collecziunescha ella plinavant las publicaziuns uffizialas che vegnan edidas en il Grischun d'autoritads, da posts da servetsch e d'instituziuns dal chantun sco er da vischnancas, da corporaziuns da vischnancas e d'autras corporaziuns, d'autras instituziuns e d'autras fundaziuns da dretg public ch'èn suttamessas a la surveglianza dal chantun.

En l'artitgel 3 lit. a da l'ordinaziun davart la biblioteca chantunala dal Grischun è questa incumbensa speziala franca sco incumbensa "da rimnar, d'avrir, da mantegnair e d'intermediar sco biblioteca d'archiv mediums che han ina relaziun cun il Grischun".

En il sectur da las retica, da las publicaziuns en rumantsch e davart il rumantsch e da las publicaziuns en talian grischun e davart il talian grischun vegn pervia da quai avisada ina collecziun cumpletta.

Princips generals per concepir l'effectiv

La concepziun da l'effectiv da la biblioteca chantunala dal Grischuné selectiva. I vegn empruvà d'esser cumplet mo cun ademplir l'incumbensa da collecziunar chaussas regiunalas (reticas).

Criteris da selecziun

 • Valur da referenza:
  En emprima lingia vegni selecziunà resguardond la valur d'archiv a lunga vista dals documents. En il center da la collecziun stattan preschentaziuns scientificas, funtaunas autenticas ed ediziuns cumplettas da persunalitads istoricas sco er litteratura (belletristica) en las versiuns originalas ed en translaziuns. 
 • Qualitad scientifica:
  Principalmain vegnan acquistadas litteratura da basa sco er litteratura da perscrutaziun betg spezialisada. Resguardads vegnan er cudeschs d'instrucziun e mussavias scientifics. Desistì vegni perencunter da preschentaziuns popularas senza pretensiun scientifica. Er dissertaziuns betg publitgadas e lavurs da diplom, restampas, ediziuns spezialas e sumegliantas chaussas na vegnan per regla betg resguardadas.
 • Coerenza interna da l'effectiv:
  La litteratura selecziunada demussa connexs bibliografics, tematics, regiunals u persunals. Ovras da plirs toms e revistas vegnan acquistadas sche pussaivel en moda cumpletta e nuninterrutta.
  Acquistada pli fitg vegn litteratura cun ina relaziun regiunala en in senn pli vast (territori alpin).
 • Valur infurmativa:
  Rimnadas vegnan ovras da consultaziun da tut gener: bibliografias, manuals, ovras introductivas, survistas e.u.v.

Intensitad da collecziun

L'intensitad da collecziun sa lascha repartir en quatter differents nivels:

 • stgalim d'infurmaziun:
  tgirar in effectiv da basa universal cun far ina selecziun severa
 • stgalim da studi:
  collecziuns differenziadas cun restrenscher la selecziun
 • stgalim da perscrutaziun:
  vasta selecziun en las prioritads da la collecziun
 • collecziun cumplessiva:
  concepziun da l'effectiv en ina cumplettezza relativa (empruvà da cuntanscher tar reticas)

Documents

Profils d'acquisiziun