Navigation

Inhaltsbereich

Pervia da la crisa d'energia actuala na poi betg vegnir exclus, ch'i vegn a dar interrupziuns dal current electric durant pliras uras er en las scolas popularas (incl. instituziuns da la scolaziun speziala) dal chantun Grischun. Questa pagina d'internet cuntegna infurmaziuns e respostas ad eventualas dumondas concernent il manaschi da scola e serva sco punct d'orientaziun per ils purtaders da scola.

Instrucziun

L'instrucziun ha lieu tenor urari e tenor l'annunzia fatga per las ulteriuras structuras dal di.

Sche l'instrucziun tenor urari n'è betg pussaivla, vala per la scola l'obligaziun d'avair quità dals uffants.

Sche adattaziuns da l'urari èn necessarias, duai l'instrucziun vegnir concepida en moda raschunaivla tenor la situaziun. Per exempel: halla da gimnastica sutterrana, senza fanestras: far sport en il liber, ir a spass, e.u.v. / remartga: vestgadira chauda.

Via da scola

Sch'il current electric vegn interrut èn las relaziuns da glisch restrenschidas durant il far notg e la notg (nagina illuminaziun da las vias, nagins signals da traffic e.u.v.).

Las scolas preschentan pussaivladads, co che las scolaras ed ils scolars (oravant tut da l'emprim ciclus) pon far lur viadi a scola en moda segira e tenor lur vegliadetgna. Las persunas responsablas per l'educaziun ston vegnir infurmadas correspundentamain.

Da princip han las persunas responsablas per l’educaziun la responsabladad e l’obligaziun d’avair quità da scolaras e scolars sin la via da scola.

Ascensurs

Las scolas prendan mesiras, per il cas che las persunas che han basegn dals ascensurs na pon betg duvrar tals.

Communicaziun

La direcziun da scola respectiva (cussegl da scola/mainascola) garantescha la communicaziun precedenta e clera da las mesiras ch'èn previsas en cas d'ina interrupziun dal current electric, quai envers las scolaras ed ils scolars ed envers lur persunas responsablas per l'educaziun sco er envers las persunas d'instrucziun resp. il persunal d'assistenza. I sto vegnir partì dal fatg, che la communicaziun sin basa da la tecnica vegn ad esser restrenschida u betg pussaivla.

Dumondas en connex cun il provediment d'energia / l'interrupziun dal current electric ston vegnir fatgas exclusivamain al post d'infurmaziun central chantunal: kfsmedien@amz.gr.ch

Infurmaziuns davart dumondas dal manaschi da scola

Per tut las dumondas davart il manaschi da scola sa drizzan las direcziuns da las scolas a l'inspecturat districtual cumpetent (scolas spezialas: posts spezialisads per pedagogia speziala / integraziun). Dumondas relevantas per la scola da persunas d'instrucziun e da persunas responsablas per l'educaziun vegnan respundidas da las persunas responsablas dals purtaders da scola resp. da las persunas responsablas da las instituziuns da la scolaziun speziala.

Annunziar absenzas da scolaras e scolars

En cas d'ina interrupziun dal current electric ston ins partir dal fatg, che la communicaziun (p.ex. via telefon) è restrenschida u betg pussaivla.

Proceder en cas d'ina interrupziun dal current electric avant il cumenzament da l'instrucziun

Las persunas responsablas per l'educaziun èn obligadas d'infurmar en moda adequata la scola davart l'absenza da lur uffant (p.ex. communicaziun en scrit via conscolara u conscolar, persunas responsablas per l'educaziun van sezzas en scola e perstgisan lur uffant).

Proceder en cas da malsogna durant l'instrucziun

La scola ha quità da la scolara pertutgada u dal scolar pertutgà (obligaziun d'avair quità).

La scola infurmescha las persunas responsablas per l'educaziun en moda adequata.

Las persunas responsablas per l'educaziun van eventualmain per l'uffant en scola.

Ulteriuras infurmaziuns

Provediment d'electricitad – portal dal chantun Grischun

Recumandaziuns per spargnar energia per uniuns da sport