Navigation

Inhaltsbereich

 • Revisiun parziala da la Lescha davart las scolas popularas dal chantun Grischun (lescha da scola; DG 421.000)

  La Regenza ha lantschà la consultaziun tar la revisiun parziala da la Lescha davart las scolas popularas dal chantun Grischun (DG 421.000)

  Cummenzament: 31 d'avust 2023

  Fin: 28 november 2023

 • Revisiun parziala da la Lescha davart las scolas autas e la perscrutaziun (LSAP, BR 427.200)

  La Regenza ha avert la consultaziun tar la revisiun parziala da la Lescha davart las scolas autas e la perscrutaziun.

   

  Cummenzament: 30 matg 2023

  Fin: 28 d'avust 2023

 • Revisiun parziala da la Lescha davart l'assicuranza da malsauns e la reducziun da las premias (LARP; DG 542.100)

  Ils 19 da zercladur 2020 ha il Parlament federal deliberà ina midada da la Lescha federala davart l'assicuranza da malsauns (LAMal; CS 832.10). La midada regla l'admissiun dals furniturs da prestaziuns a l'activitad ambulanta a quint da l'assicuranza obligatorica da malsauns (AOMal). Ils chantuns èn da nov cumpetents per ina procedura d'admissiun formala dals furniturs da prestaziuns (art. 36 LAMal) sco er per la surveglianza dals furniturs da prestaziuns (art. 38 LAMal). Ultra da quai vegn la limitaziun da las medias e dals medis activs en il sectur ambulant reglada da nov tras ils chantuns (art. 55a LAMal).

  Cun la revisiun parziala da la Lescha davart l'assicuranza da malsauns e la reducziun da las premias (LARP; DG 542.100) qua avant maun vegn transferida a l'Uffizi da sanadad la cumpetenza per l'admissiun dals furniturs da prestaziuns a l'activitad ambulanta a quint da la AOMal sco er per la surveglianza dals furniturs da prestaziuns admess. Ultra da quai duai la Regenza esser cumpetenta per limitar il dumber da medias e medis ch'èn activs en il sectur ambulant. Ils princips per fixar ils dumbers maximals da medias e medis activs en il sectur ambulant, vegnan medemamain reglads en la lescha.


  Cumenzament: 15 d'avust 2022
  Fin: 13 da november 2022

   

 • Relasch d'ina Lescha davart il e-government (LEGov; DG 177.100)

  Cun e-government è manegià che incumbensas da l'administraziun publica vegnan ademplidas cun agid da tecnologias d'infurmaziun e da communicaziun modernas. Igl è in grond e creschent basegn da la populaziun e da las interpresas da liquidar las fatschentas cun las autoritads en moda segira sin via electronica. En quest connex ha la Regenza deliberà ils 26 da zercladur 2018 la Strategia dad e-government dal chantun Grischun 2019 fin 2023. Questa strategia serva a sviluppar vinavant en moda sistematica, effizienta e coordinada la furniziun da prestaziuns digitalas en il chantun. Il project legislativ qua avant maun creescha las basas giuridicas ch'èn necessarias per realisar la Strategia dad e-government.
  La legislaziun davart il e-government duai promover la furniziun da prestaziuns digitalas en il chantun. En quest connex duai l'utilisaziun da prestaziuns administrativas digitalas esser voluntara, simpla e senza barrieras – tant per la populaziun sco er per interpresas. Tut las prestaziuns administrativas duain però star a disposiziun er vinavant en furma betg electronica. Perquai ch'il e-government è in fenomen che pertutga pliras instituziuns publicas, duain vegnir creadas – en il rom dal project legislativ – las basas giuridicas per ina collavuraziun pli stretga tranter ils differents plauns statals (Confederaziun, chantuns, regiuns e vischnancas). Tras la legislaziun vegnan plinavant creadas las premissas per las infrastructuras da basa ch'il chantun metta a disposiziun en il sectur da la furniziun da prestaziuns digitalas. Latiers tutga en spezial in portal central dad e-government. Sur quest portal pon la populaziun e las interpresas duvrar prestaziuns electronicas da las autoritads chantunalas en moda centrala e cun las medemas datas d'access. A las vischnancas ed ad auters purtaders d'incumbensas publicas duai vegnir pussibilità – sut tschertas premissas – d'utilisar l'infrastructura da quest portal per porscher lur atgnas prestaziuns administrativas a la populaziun ed a las interpresas.
  Las basas giuridicas vertentas da la Lescha davart la giurisdicziun administrativa (LGA; DG 370.100) impedeschan per part la communicaziun electronica cumpletta cun las autoritads en proceduras administrativas. Tras ina revisiun parziala da la lescha duai esser admissibel en l'avegnir da consegnar inoltraziuns sco er da communitgar disposiziuns sin via electronica.

   

  Cumenzament: 15 da avust 2022
  Fin: 13 da november 2022

   

 • Revisiun parziala da la Lescha chantunala davart la protecziun da la natira e da la patria (LNPGR; DG 496.000)

  La Regenza ha avert la consultaziun tar il sboz da la revisiun parziala da la Lescha davart la protecziun da la natira e da la patria en il chantun Grischun (Lescha chantunala davart la protecziun da la natira e da la patria, LNPGR; DG 496.000). Tras questa adattaziun da la lescha duain las proprietarias ed ils proprietaris dals bains immobigliars pertutgads survegnir ina pussaivladad da far protesta cunter la decisiun d'inscriver lur object en l'inventari chantunal dals edifizis.

  Cumenzament: 23 da settember 2021
  Fin: 23 da december 2021

 • Revisiun totala da la Lescha davart la promoziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en il chantun Grischun

  La Regenza dat en consultaziun il sboz da la revisiun totala da la Lescha davart la promoziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en il chantun Grischun (DG 548.300). Tras la proposta qua avant maun duai vegnir reglada da nov la finanziaziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en la vegliadetgna prescolara. En il center da la proposta stat la midada da la finanziaziun da l'object vi a la promoziun sin basa da la finanziaziun dal subject.

  Cumenzament: 25 d'avust 2021

  Fin da la consultaziun: 25 da november 2021

 • Refurma da las dretgiras 3 (revisiun parziala da la Constituziun chantunala e revisiun totala da la Lescha davart l'organisaziun giudiziala cun ulteriuras midadas)

  En la sessiun da zercladur 2019 ha il Cussegl grond decidì da fusiunar la Dretgira chantunala e la Dretgira administrativa ad ina dretgira, a l'uschenumnada Dretgira superiura dal chantun Grischun. La Dretgira superiura vegn ad esser cleramain pli gronda che la Dretgira chantunala resp. la Dretgira administrativa. Perquai ston vegnir stgaffidas novas structuras per la Dretgira superiura tant en il sectur da la giurisdicziun sco er en il sectur da l'administraziun giudiziala. Questa occasiun duai vegnir nizzegiada per installar in secretariat general. En l'avegnir duai il secretariat general liquidar las incumbensas administrativas per la Dretgira superiura tenor las instrucziuns dals organs directivs. Qua tras vegnan distgargiads las derschadras ed ils derschaders sco er l'actuariat, uschia ch'els pon sa concentrar pli fitg sin la giurisdicziun. Cun l'installaziun dal secretariat general vegn ademplida ina recumandaziun dal rapport d'examinaziun da Stalder/Uhlmann.

  En il rom da quest project legislativ duai plinavant vegnir optimada la surveglianza giudiziala, ed er la relaziun d'engaschament da las commembras e dals commembers da las autoritads giudizialas duai vegnir precisada. Per las commembras ed ils commembers da las autoritads giudizialas duain plinavant vegnir stgaffidas structuras modernas per pudair gudagnar las persunas optimalas per questa incumbensa. Cun quest project legislativ duain la finala vegnir realisads ils ulteriurs conclus da princip ch'il Cussegl grond aveva prendì en la sessiun da zercladur 2019 areguard l'organisaziun da las dretgiras chantunalas superiuras.


  Cumenzament: 3 d'avust 2021
  Fin: 3 d'october 2021

   

   

 • Revisiun totala da la Lescha davart il traffic public en il chantun Grischun

  La Lescha davart il traffic public en il chantun Grischun (LTP; DG 872.100) è vegnida relaschada per l'emprima giada l'onn 1994 e n'è dapi lura strusch vegnida revedida. Sin plaun federal hai dà en il fratemp numerusas revisiuns. Quellas cumpiglian pliras refurmas da la viafier sco er l'introducziun dal fond per l'infrastructura da viafier (FIV). Ultra da quai è vegnida relaschada l'Ordinaziun davart l'indemnisaziun dal transport regiunal da persunas (OITRP; CS 745.16). Tut questas midadas han consequenzas per l'empustaziun e per la finanziaziun dal traffic public en il chantun Grischun. La revisiun totala che la Regenza ha deliberà per la consultaziun tegna quint da quests svilups e propona adattaziuns sin plaun chantunal. Ultra da quai duain vegnir adattads ils criteris d'avertura en connex cun il traffic public per tut las regiuns en il chantun, e quai resguardond las prescripziuns federalas en il traffic regiunal da persunas.

  Cumenzament: 25 da zercladur 2021
  Fin: 27 da settember 2021

 • Revisiun totala dals contracts normals da lavur per l'agricultura e per il persunal d'alp e per la pastriglia

  Ils dus contracts normals da lavur per l'agricultura e per il persunal d'alp e per la pastriglia dateschan da l'onn 1998 e ston vegnir revedids. Perquai ha l'Uniun purila grischuna supplitgà l'atun 2019 da reveder quests dus contracts normals da lavur. Silsuenter èn vegnids elavurads ils dus sbozs.

  Cumenzament: 12 da matg 2021

  Termin final: 25 da fanadur 2021

 • Participaziun a la Cunvegna interchantunala davart las acquisiziuns publicas revedida (CIAP) e decret d'ina lescha introductiva tar la CIAP

  Cun il project vegn introducì en il chantun Grischun il nov dretg da las acquisiziuns publicas armonisà sin plaun naziunal.

   

  Avertura: 28 d'avrigl 2021

  Termin: 28 da fanadur 2021

 • Revisiun parziala da la Lescha davart ils dretgs politics (introducziun da la votaziun per correspundenza senza custs da porto)

  Tras la revisiun parziala proponida duai vegnir stgaffida en la Lescha davart ils dretgs politics (LDPC) la basa giuridica, per ch'il chantun possia da nov surpigliar ils custs da la votaziun per correspundenza per posta en Svizra.

  Cumenzament: 22 d'avrigl 2021
  Fin: 22 da fanadur 2021

 • Revisiun parziala da la Lescha davart la relaziun da lavur da las collavuraturas e dals collavuraturs dal chantun Grischun (Lescha dal persunal)

  En il program da la Regenza 2021–2024, sut il punct central da svilup «Patrun attractiv», ha la Regenza fixà la finamira ch'il chantun porschia – sco patrun attractiv – a sias collavuraturas ed a ses collavuraturs cundiziuns d'engaschament e da lavur progressivas cun prestaziuns da salari, prestaziuns socialas e prestaziuns accessoricas al salari cumpetitivas. Per pudair recrutar e tegnair las collavuraturas ed ils collavuraturs necessaris, en spezial persunas spezialisadas e caders, duain las cundiziuns d'engaschament e da lavur da la Lescha dal persunal vegnir adattadas a las pretensiuns d'ozendi.

   

  Cumenzament: 22 da mars 2021

  Fin da la consultaziun: 22 da zercladur 2021

 • Revisiun parziala da la Lescha introductiva tar il Cudesch civil svizzer en il sectur dal register funsil

  Sur il portal da geodatas da la GeoGR SA pon tranter auter vegnir consultads fin maximalmain tschintg proprietarias e proprietaris da bains immobigliars per di. La Regenza è vegnida incumbensada d'eliminar – en il senn d'ina reducziun concreta da la birocrazia – la limitaziun da tschintg consultaziuns per di e per persuna en la LItCCS (art. 146c al. 2).

  En il sboz vegni proponì da stritgar la limitaziun da tschintg consultaziuns per di. Empè da quai duai la disposiziun vegnir concepida uschia, che la Regenza sto garantir la protecziun cunter consultaziuns da seria e pia er la protecziun da datas.

  Cumenzament: 15 d'october 2020

  Termin final: 15 da schaner 2021

 • Revisiun parziala da la Lescha davart la Cassa da pensiun dal Grischun

  La Regenza vul rinforzar la Cassa da pensiun dal Grischun (CPGR) e pussibilitar prestaziuns cumpetitivas. Per quest intent duain vegnir auzadas las contribuziuns da spargn per las persunas assicuradas. Cun quai ha la Regenza er reagì sin ils basegns da differents patruns affiliads che pretendan ch'il plan da provediment existent vegnia adattà.

   

  Cumenzament: 30 da settember 2020
  Fin da la consultaziun: 10 da schaner 2021

 • Revisiun parziala da la Lescha davart l'execuziun giudiziala en il chantun Grischun (Lescha davart l'execuziun giudiziala, LExeG; DG 350.500)
  La Lescha davart l'execuziun giudiziala è sa cumprovada da princip e na basegna nagina revisiun totala. Mo singulas disposiziuns ston vegnir adattadas per tegnair quint da las midadas dal dretg federal e dals svilups ch'èn capitads en il fratemp en la pratica da l'execuziun giudiziala dapi che la Lescha davart l'execuziun giudiziala è en vigur. Las midadas correspundentas pertutgan primarmain il transferiment d'incumbensas executivas a terzs che na fan betg part da l'administraziun centrala, l'elavuraziun da datas da persunas e la protecziun giuridica.

  Cumenzament: 3 d'avust 2020
  Fin: 3 da november 2020