Navigation

Inhaltsbereich

 • Revisiun totala da la Lescha chantunala davart la protecziun da datas (LCPD; DG 171.100)
  La Lescha chantunala davart la protecziun da datas (LCPD; DG 171.100) è vegnida messa en vigur il 1. da matg 2002. En quests passa 20 onns è ella vegnida adattada mo sporadicamain. En la medema perioda èn però vegnids fatgs gronds progress tecnologics. Ils pretschs sbassants per la capacitad da memorisar sco er la disponibladad creschenta d'attatgs d'internet adina pli svelts avran en ina dimensiun bler pli vasta che pli baud la pussaivladad da retschaiver, da spedir sco er d'arcunar datas sur l'internet. Ultra da quai daventa la dimensiun transcunfinala d'elavuraziuns da datas adina pli impurtanta. Per quests motivs èn vegnids decretads resp. revedids ils ultims onns differents relaschs davart la protecziun da datas sin plaun europeic. Quests relaschs èn liants er per la Confederaziun e per ils chantuns e ston vegnir realisads en il dretg chantunal, per che las disposiziuns chantunalas davart la protecziun da datas adempleschian er en l'avegnir il standard europeic. En spezial per la lavur da la polizia vegni uschia garantì, ch'ella haja vinavant access al sistem d'infurmaziun da Schengen (SIS).

  La LCPD sto perquai vegnir revedida totalmain. En quest connex duai la revisiun sa limitar a quels puncts ch'èn absolutamain necessaris per realisar las prescripziuns dal dretg internaziunal. Ils organs publics ch'èn suttamess a la lescha duain observar in pèr instruments e duairs novs, che servan en emprima lingia a rinforzar ils dretgs da las persunas pertutgadas, da las qualas vegnan elavuradas datas. Plinavant pretenda il dretg surordinà in rinforzament da la surveglianza da la protecziun da datas, che vegn ademplida en il chantun Grischun da l'incumbensada u da l'incumbensà per la protecziun da datas. D'ina vart sto l'independenza da quest post vegnir rinforzada. Da l'autra vart survegn ella – tras la revisiun da la lescha – novas incumbensas e cumpetenzas.

  Cumenzament: 25 da schaner 2024
  Finiziun: 24 d'avrigl 2024
 • Realisaziun da la taglia minimala da la OECD en il chantun Grischun

  La regenza ha avert la consultaziun per ina revisiun parziala da la Lescha da taglia per il chantun Grischun (LT; DG 720.000) sco er da la Lescha per promover il svilup economic en il Grischun (LSE; DG 932.100).


  Cumenzament: 15 da schaner 2024
  Fin: 15 d'avrigl 2024

 • Consultaziun tar la revisiun parziala da la Lescha davart ils dretgs politics en il chantun Grischun (cedels electorals per far ina crusch)

  La Regenza ha dà en consultaziun la revisiun parziala da la Lescha davart ils dretgs politics (simplificaziun da la procedura electorala en il chantun Grischun per las elecziuns chantunalas e regiunalas da maiorz a l'urna: cedels electorals per far ina crusch).


  Cumenzament: 15 da schaner 2024
  Fin: 15 d'avrigl 2024

 • Consultaziun tar la revisiun parziala da la Lescha davart ils dretgs politics en il chantun Grischun (via da recurs tar elecziuns dal Cussegl grond e rectificaziuns formalas)

  La Regenza ha dà en consultaziun la revisiun parziala da la Lescha davart ils dretgs politics (via da recurs tar elecziuns dal Cussegl grond e rectificaziuns formalas).


  Cumenzament: 15 da schaner 2024
  Fin: 15 d'avrigl 2024

 • Relasch d'ina lescha davart il fond per il clima

  La Regenza ha avert la consultaziun tar il sboz per il relasch d'ina Lescha davart la promoziun e la finanziaziun da mesiras per la protecziun dal clima e per l'adattaziun al clima en il Grischun.  (BR 820.400)

   

  Cumenzament: 9 da schaner 2024

  Fin:  10 d'avrigl 2024

 • Revisiun parziala da la Lescha davart il sustegn da persunas basegnusas (restituziun da prestaziuns da sustegn tenor il dretg d’agid social)
  La Regenza ha deliberà il sboz per ina revisiun parziala da la Lescha davart il sustegn da persunas basegnusas (LS; DG 546.250).

  Cumenzament: 7 da december 2023
  Fin: 6 da mars 2024
 • Revisiun parziala da la Lescha davart il sustegn da persunas basegnusas (Svizras e Svizzers cun moda da viver nomada)
  La Regenza ha deliberà il sboz per la revisiun parziala da la Lescha davart il sustegn da persunas basegnusas (LS; DG 546.250).

  Cumenzament: 7 da december 2023
  Fin: 6 da mars 2024

 • Revisiun parziala da la Lescha davart las scolas popularas dal chantun Grischun (lescha da scola; DG 421.000)

  La Regenza ha lantschà la consultaziun tar la revisiun parziala da la Lescha davart las scolas popularas dal chantun Grischun (DG 421.000)

  Cummenzament: 31 d'avust 2023

  Fin: 28 november 2023

 • Revisiun parziala da la Lescha davart las scolas autas e la perscrutaziun (LSAP, BR 427.200)

  La Regenza ha avert la consultaziun tar la revisiun parziala da la Lescha davart las scolas autas e la perscrutaziun.

   

  Cummenzament: 30 matg 2023

  Fin: 28 d'avust 2023

 • Revisiun parziala da la Lescha davart l'assicuranza da malsauns e la reducziun da las premias (LARP; DG 542.100)

  Ils 19 da zercladur 2020 ha il Parlament federal deliberà ina midada da la Lescha federala davart l'assicuranza da malsauns (LAMal; CS 832.10). La midada regla l'admissiun dals furniturs da prestaziuns a l'activitad ambulanta a quint da l'assicuranza obligatorica da malsauns (AOMal). Ils chantuns èn da nov cumpetents per ina procedura d'admissiun formala dals furniturs da prestaziuns (art. 36 LAMal) sco er per la surveglianza dals furniturs da prestaziuns (art. 38 LAMal). Ultra da quai vegn la limitaziun da las medias e dals medis activs en il sectur ambulant reglada da nov tras ils chantuns (art. 55a LAMal).

  Cun la revisiun parziala da la Lescha davart l'assicuranza da malsauns e la reducziun da las premias (LARP; DG 542.100) qua avant maun vegn transferida a l'Uffizi da sanadad la cumpetenza per l'admissiun dals furniturs da prestaziuns a l'activitad ambulanta a quint da la AOMal sco er per la surveglianza dals furniturs da prestaziuns admess. Ultra da quai duai la Regenza esser cumpetenta per limitar il dumber da medias e medis ch'èn activs en il sectur ambulant. Ils princips per fixar ils dumbers maximals da medias e medis activs en il sectur ambulant, vegnan medemamain reglads en la lescha.


  Cumenzament: 15 d'avust 2022
  Fin: 13 da november 2022

   

 • Relasch d'ina Lescha davart il e-government (LEGov; DG 177.100)

  Cun e-government è manegià che incumbensas da l'administraziun publica vegnan ademplidas cun agid da tecnologias d'infurmaziun e da communicaziun modernas. Igl è in grond e creschent basegn da la populaziun e da las interpresas da liquidar las fatschentas cun las autoritads en moda segira sin via electronica. En quest connex ha la Regenza deliberà ils 26 da zercladur 2018 la Strategia dad e-government dal chantun Grischun 2019 fin 2023. Questa strategia serva a sviluppar vinavant en moda sistematica, effizienta e coordinada la furniziun da prestaziuns digitalas en il chantun. Il project legislativ qua avant maun creescha las basas giuridicas ch'èn necessarias per realisar la Strategia dad e-government.
  La legislaziun davart il e-government duai promover la furniziun da prestaziuns digitalas en il chantun. En quest connex duai l'utilisaziun da prestaziuns administrativas digitalas esser voluntara, simpla e senza barrieras – tant per la populaziun sco er per interpresas. Tut las prestaziuns administrativas duain però star a disposiziun er vinavant en furma betg electronica. Perquai ch'il e-government è in fenomen che pertutga pliras instituziuns publicas, duain vegnir creadas – en il rom dal project legislativ – las basas giuridicas per ina collavuraziun pli stretga tranter ils differents plauns statals (Confederaziun, chantuns, regiuns e vischnancas). Tras la legislaziun vegnan plinavant creadas las premissas per las infrastructuras da basa ch'il chantun metta a disposiziun en il sectur da la furniziun da prestaziuns digitalas. Latiers tutga en spezial in portal central dad e-government. Sur quest portal pon la populaziun e las interpresas duvrar prestaziuns electronicas da las autoritads chantunalas en moda centrala e cun las medemas datas d'access. A las vischnancas ed ad auters purtaders d'incumbensas publicas duai vegnir pussibilità – sut tschertas premissas – d'utilisar l'infrastructura da quest portal per porscher lur atgnas prestaziuns administrativas a la populaziun ed a las interpresas.
  Las basas giuridicas vertentas da la Lescha davart la giurisdicziun administrativa (LGA; DG 370.100) impedeschan per part la communicaziun electronica cumpletta cun las autoritads en proceduras administrativas. Tras ina revisiun parziala da la lescha duai esser admissibel en l'avegnir da consegnar inoltraziuns sco er da communitgar disposiziuns sin via electronica.

   

  Cumenzament: 15 da avust 2022
  Fin: 13 da november 2022

   

 • Revisiun parziala da la Lescha chantunala davart la protecziun da la natira e da la patria (LNPGR; DG 496.000)

  La Regenza ha avert la consultaziun tar il sboz da la revisiun parziala da la Lescha davart la protecziun da la natira e da la patria en il chantun Grischun (Lescha chantunala davart la protecziun da la natira e da la patria, LNPGR; DG 496.000). Tras questa adattaziun da la lescha duain las proprietarias ed ils proprietaris dals bains immobigliars pertutgads survegnir ina pussaivladad da far protesta cunter la decisiun d'inscriver lur object en l'inventari chantunal dals edifizis.

  Cumenzament: 23 da settember 2021
  Fin: 23 da december 2021

 • Revisiun totala da la Lescha davart la promoziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en il chantun Grischun

  La Regenza dat en consultaziun il sboz da la revisiun totala da la Lescha davart la promoziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en il chantun Grischun (DG 548.300). Tras la proposta qua avant maun duai vegnir reglada da nov la finanziaziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en la vegliadetgna prescolara. En il center da la proposta stat la midada da la finanziaziun da l'object vi a la promoziun sin basa da la finanziaziun dal subject.

  Cumenzament: 25 d'avust 2021

  Fin da la consultaziun: 25 da november 2021

 • Refurma da las dretgiras 3 (revisiun parziala da la Constituziun chantunala e revisiun totala da la Lescha davart l'organisaziun giudiziala cun ulteriuras midadas)

  En la sessiun da zercladur 2019 ha il Cussegl grond decidì da fusiunar la Dretgira chantunala e la Dretgira administrativa ad ina dretgira, a l'uschenumnada Dretgira superiura dal chantun Grischun. La Dretgira superiura vegn ad esser cleramain pli gronda che la Dretgira chantunala resp. la Dretgira administrativa. Perquai ston vegnir stgaffidas novas structuras per la Dretgira superiura tant en il sectur da la giurisdicziun sco er en il sectur da l'administraziun giudiziala. Questa occasiun duai vegnir nizzegiada per installar in secretariat general. En l'avegnir duai il secretariat general liquidar las incumbensas administrativas per la Dretgira superiura tenor las instrucziuns dals organs directivs. Qua tras vegnan distgargiads las derschadras ed ils derschaders sco er l'actuariat, uschia ch'els pon sa concentrar pli fitg sin la giurisdicziun. Cun l'installaziun dal secretariat general vegn ademplida ina recumandaziun dal rapport d'examinaziun da Stalder/Uhlmann.

  En il rom da quest project legislativ duai plinavant vegnir optimada la surveglianza giudiziala, ed er la relaziun d'engaschament da las commembras e dals commembers da las autoritads giudizialas duai vegnir precisada. Per las commembras ed ils commembers da las autoritads giudizialas duain plinavant vegnir stgaffidas structuras modernas per pudair gudagnar las persunas optimalas per questa incumbensa. Cun quest project legislativ duain la finala vegnir realisads ils ulteriurs conclus da princip ch'il Cussegl grond aveva prendì en la sessiun da zercladur 2019 areguard l'organisaziun da las dretgiras chantunalas superiuras.


  Cumenzament: 3 d'avust 2021
  Fin: 3 d'october 2021

   

   

 • Revisiun totala da la Lescha davart il traffic public en il chantun Grischun

  La Lescha davart il traffic public en il chantun Grischun (LTP; DG 872.100) è vegnida relaschada per l'emprima giada l'onn 1994 e n'è dapi lura strusch vegnida revedida. Sin plaun federal hai dà en il fratemp numerusas revisiuns. Quellas cumpiglian pliras refurmas da la viafier sco er l'introducziun dal fond per l'infrastructura da viafier (FIV). Ultra da quai è vegnida relaschada l'Ordinaziun davart l'indemnisaziun dal transport regiunal da persunas (OITRP; CS 745.16). Tut questas midadas han consequenzas per l'empustaziun e per la finanziaziun dal traffic public en il chantun Grischun. La revisiun totala che la Regenza ha deliberà per la consultaziun tegna quint da quests svilups e propona adattaziuns sin plaun chantunal. Ultra da quai duain vegnir adattads ils criteris d'avertura en connex cun il traffic public per tut las regiuns en il chantun, e quai resguardond las prescripziuns federalas en il traffic regiunal da persunas.

  Cumenzament: 25 da zercladur 2021
  Fin: 27 da settember 2021