Navigation

Inhaltsbereich

Discriminaziun

La discriminaziun dischavantagescha ina persuna u ina gruppa sociala pervia da ses origin cultural u social, pervia da sia schlattaina, pervia da sia vegliadetgna, pervia da sia appartegnientscha religiusa, etnica u naziunala.

Rassissem

Il rassissem designescha ina tenuta spiertala che umiliescha u ignorescha persunas pervia da lur derivanza, pervia da lur origin u pervia da segns exteriurs caracteristics dal corp, sco p.ex. la colur da la pel.

Discriminaziun rassistica

La discriminaziun rassistica è in'acziun concreta che impedescha la persuna pertutgada u la gruppa pertutgada d'observar ses dretgs fundamentals. Savens vegn ella accumpagnada da diffamaziuns verbalas ed ha lieu en differents champs da la vita, p.ex. en connex cun tschertgar ina plazza d'emprendissadi, a la plazza da lavur, cun acceder al martgà d'abitaziuns, en il spazi public, en il sectur da scola, da furmaziun e da sanadad, en las medias.

Urden giuridic

L'urden giuridic svizzer cuntegna numerusas normas giuridicas che protegian las persunas cunter la discriminaziun rassistica. Vesair Eidgenössische Kommission gegen Rassismus > Rechtsgrundlagen.

Las victimas dal rassissem ed ils posts da cussegliaziun chattan cussegls ed orientaziuns praticas en il Online Rechtsratgeber "Rassistische Diskriminierung"ch'è vegnì edì dal servetsch per il cumbat cunter il rassissem.

Post da cussegliaziun encunter rassissem

Il post da cussegliaziun porscha cussegl e sustegn cumpetent a tut las persunas privatas dal chantun Grischun, ch'èn pertutgadas directamain u indirectamain da discriminaziun rassistica. Persunas directamain pertutgadas, ma er confamigliaras e confamigliars, perditgas u ulteriuras terzas persunas pon sa drizzar al post da cussegliaziun. I vegnan er acceptadas annunzias anonimas.

Ulteriuras infurmaziuns: www.rassismusberatung.gr.ch

Cumissiun federala cunter il rassissem CFR

La cumissiun federala cunter il rassissem è ina cumissiun extraparlamentara ch'è vegnida instituida dal cussegl federal per realisar la cunvegna internaziunala davart l'eliminaziun da tut las furmas da discriminaziun cunter las razzas (CDR). Tenor il mandat dal cussegl federal dals 23 d'avust 1995 "s'occupa la CFR da la discriminaziun cunter las razzas, promova ina meglra chapientscha tranter las persunas da differenta razza, da differenta colur da la pel, da different origin naziunal ed etnic, da differenta religiun, cumbatta tut las furmas da discriminaziun directa ed indirecta cunter las razzas ed observa en spezial ina prevenziun efficazia".

Il bulletin Tangram da la CFR dilucidescha temas centrals or da differentas perspectivas, infurmescha davart la lavur da la cumissiun e fa attent ad activitads ed a projects sin il champ dal cumbat cunter il rassissem. El po vegnir empustà gratuitamain u po vegnir chargià giu sco datoteca da PDF. Ulteriuras infurmaziuns: www.ekr.admin.ch 

Projects cunter rassissem e cunter discriminaziun

La confederaziun s'engascha per ina lavur durabla e persistenta a favur da la prevenziun e da la sensibilisaziun cunter il rassissem e cunter la xenofobia e pia per ils dretgs umans. Ella sustegna projects da scola e betg da scola che han la finamira da cumbatter il rassissem, la xenofobia e l'antisemitissem. Ulteriuras infurmaziuns sco er in mussavia per inoltrar dumondas chattais Vus sin la pagina d'internet dal servetsch per il cumbat cunter il rassissem. Vesair: www.frb.admin.ch