Navigation

Inhaltsbereich

La pandemia da COVID-19 chaschuna grondas sfidas per la populaziun e per l'economia grischuna. Per reducir ils dumbers da cas e per proteger las gruppas da ristga, focusescha il chantun Grischun – cumplementarmain a las mesiras da protecziun vertentas – sin in program voluminus da mesiras. En il center stattan ils secturs proteger, vaccinar e far tests.

Laschai far in test! U cun u senza sintoms – grazia ad in testar activamain vegnin nus a savair, quantas persunas ch'èn infectadas, pudain nus interrumper a temp las chadainas da transmissiun e franar il virus. Il test è per regla gratuit!*

*Excepziun: Il test da PCR sin atgna iniziativa, p.ex. sco conferma negativa per viadis a l'exteriur. Quest test stuais Vus pajar sezza u sez.

Jau hai sintoms

  • Jau vegn immediatamain a far in test! (uffants a partir da 6 onns e creschids betg vaccinads)
  • En il center da test (sfrusch dal nas PCR u test svelt d'antigens)
  • En Vossa apoteca (test svelt d'antigens, sfrusch dal nas PCR u test da spida PCR)
  • Tar la media u il medi da chasa (test svelt d'antigens, sfrusch dal nas PCR u test da spida PCR)

Jau n'hai nagins sintoms

Jau fatsch il test sco profilaxa avant scuntradas, avant visitas en la chasa da persunas attempadas e da tgira u suenter in'annunzia da l'app SwissCovid (uffants a partir da la vegliadetgna prescolara e persunas creschidas betg vaccinadas)

En il rom dals tests en ils manaschis (test da spida PCR)

En il rom dals tests en las scolas (test da spida PCR)

En il center da test (test svelt d'antigens)

En Vossa apoteca (test svelt d'antigens)

Jau hai gì in resultat negativ a chaschun dal test en il manaschi / en scola ed hai ussa sviluppà sintoms

Jau vegn a far in test! Guardar tar "Jau hai sintoms".

 

Ulteriuras infurmaziuns davart il testar e davart ils tips da test chattais Vus sin la pagina da l'Uffizi federal da sanadad publica UFSP.