Navigation

Inhaltsbereich

La pandemia da COVID-19 chaschuna grondas sfidas per la populaziun e per l'economia grischuna. Per reducir ils dumbers da cas e per proteger las gruppas da ristga, focusescha il chantun Grischun – cumplementarmain a las mesiras da protecziun vertentas – sin in program voluminus da mesiras. En il center stattan ils secturs proteger, vaccinar e far tests.

Per persunas enfin 16 onns e per persunas cun sintoms èn l tests gratuits.

A partir dals 18 de december 2021 surpiglia la Confederaziun ils custs per ils tests svelts d’antigens (sfrusch dal nas) cun il qual ins survegn in certificat da Covid. Pajada vegn era la participaziun individuala a tests da pool sin basa da spida. Ils purschiders da tals tests da pool èn obliads a partir dals 17 da schaner 2022 dad emetter in certificat da Covid tar in resultat negativ.
Pajar sez ston ins sco enfin ussa autotests, tests da PCR singuls (da spida e sfrusch da nas) per survegnir in certificat e tests d’anticorpuls.

Impurtant: Sche Vus avais sintoms, far immediat in test sco fin ussa (gratuit per tuts)!

Jau hai sintoms

  • Jau vegn immediatamain a far in test! (uffants a partir da 6 onns e creschids betg vaccinads)
  • En il center da test (sfrusch dal nas PCR u test svelt d'antigens)
  • En Vossa apoteca (test svelt d'antigens, sfrusch dal nas PCR u test da spida PCR)
  • Tar la media u il medi da chasa (test svelt d'antigens, sfrusch dal nas PCR u test da spida PCR)

Jau n'hai nagins sintoms

Jau fatsch il test sco profilaxa avant scuntradas, avant visitas en la chasa da persunas attempadas e da tgira u suenter in'annunzia da l'app SwissCovid (uffants a partir da la vegliadetgna prescolara e persunas creschidas betg vaccinadas)

En il rom dals tests en ils manaschis (test da spida PCR)

En il rom dals tests en las scolas (test da spida PCR)

En il center da test (test svelt d'antigens)

En Vossa apoteca (test svelt d'antigens)

Jau hai gì in resultat negativ a chaschun dal test en il manaschi / en scola ed hai ussa sviluppà sintoms

Jau vegn a far in test! Guardar tar "Jau hai sintoms".

Èsi previs in’excepziun da la regla 2G+ per persunas gist vaccinadas u gist guaridas?

Persunas cun ina vaccinaziun cumpletta, ina vaccinaziun da rinfrestgament u ina guariziun avant pli pauc che quatter mais na suttastattan betg a l’obligaziun da test.

Co poss jau cumprovar mes test negativ tar la regla 2G+ per entrar en localitads internas?

Cun in certificat da test.

Jau hai sintoms e duess far in test. È quel anc adina gratuit?

Gea. Tests da PCR singuls per persunas sintomaticas, per persunas da contact per la diagnostica da conferma (sch’in test da pool è stà positiv) vegnan vinavant pajads da la Confederaziun. Els na permettan dentant betg da survegnir in certificat.

Jau na sun ni vaccinà ni guarì e vuless far in test per survegnir in certificat. Stoss jau pajar il test?

A partir dals 18 de december 2021 surpiglia la Confederaziun ils custs per ils tests svelts d’antigens (strusch dal nas) cun il qual ins survegn in certificat da Covid. Pajada vegn era la participaziun individuala a tests da pool sin basa da spida. Ils purschiders da tals tests da pool èn obliads a partir dals 17 da schaner 2022 dad emetter in certificat da Covid tar in resultat negativ.
Pajar sez ston ins sco enfin ussa autotests, tests da PCR singuls (da spida e sfrusch da nas) per survegnir in certificat e tests d’anticorpuls.

Jau ma participesch als tests repetitivs en mia interpresa. Survegn jau era in certificat?

Gea. Per ils tests da PCR da pool repetitivs en manaschis, en instituziuns da sanadad u en scolas autas ston vegnir emess certificats da test il pli tard a partir dals 17 da schaner 2022.

Tge test dovri per 2G+?

Pretendì è in test che permetta era uschiglio da survegnir in certificat, pia in test svelt d’antigens u in test da pool.
Tests da PCR incl. tests da pool na dastgan betg esser pli vegls che 72 uras, tests svelts d’antigens betg pli vegls che 24 uras.

Stoss jau pajar sez il test per 2G+?

Na, tests svelts antigens e tests da pool vegnan pajads da la Confederaziun.