Navigation

Inhaltsbereich

A partir da gievgia, ils 17 da favrer 2022 èn butias, restaurants, manaschis da cultura ed instituziuns cun access public sco era occurrenzas puspè accessibels senza certificat.

Cun l’annullaziun da l’obligaziun dal certificat na vegnan era betg pli emess certificats da Covid ch’èn mo valaivels en Svizra. La Svizra emetta dentant vinavant certificats da Covid che vegnan renconuschids da la UE.

Il certificat COVID-19 documentescha ina vaccinaziun cunter COVID-19, ina malsogna surmuntada ed in resultat da test negativ.

Ulteriuras infurmaziuns chattais Vus qua.

Survista davart ils secturs d’applicaziun e la durada da valaivladad dals differents certificats da Covid

Tge stoss jau far, sche las indicaziuns sin il certificat COVID na constattan betg?

Sche indicaziuns en Voss certificat na correspundan betg cun quellas en Voss documents d'identitad, As drizzai per plaschair al post che ha emess il certificat e pretendai in nov.

Sche Vus avais dumandà il certificat p.ex. cun agid d'ina pagina-web ed i n'è betg pussaivel d'emetter in nov: il num e la data da naschientscha pon vegnir midads entras la hotline 081 257 44 44 u via e-mail: impfung@amz.gr.ch. Dentant pon en il sistem chantunal be las persunas vegnidas tschertgadas ch'èn vegnidas vaccinadas en centers da vaccinaziun. Tut ils auters duain sa drizzar directamain al lieu da vaccinaziun (pratica da medi u apoteca). Da persunas che n'èn betg vegnidas vaccinadas en centers da vaccinaziun e che n'han betg la pussaivladad da laschar adattar lur certificat al lieu da vaccinaziun vegn spetgà via e-mail (impfung@amz.gr.ch) la cumprova da vaccinaziun ed ina copia da la carta d'identitad per pudair emetter in nov certificat.