Navigation

Inhaltsbereich

Velo a motor / E-Bikes
 

En il Grischun vegnan a partir dal 1. da schaner 2023 numers d'immatriculaziun e vignettas per mopeds/e-bikes mo pli consegnads da l'Uffizi per il traffic sin via. Sin las vischnancas n'èn a partir da l'onn 2023 naginas vignettas e nagins numers d'immatriculaziun pli disponibels.

Infurmaziuns impurtantas per dumandar la vignetta a partir da l'onn 2023

Tut las possessuras ed il possessurs actuals da la vignetta, dals quals il vehichel è vegnì registrà en nossa banca da datas*, survegnan il cumenzament da l'onn nov automaticamain in quint pro forma per posta. Quel vegn a cuntegnair las taxas per la vignetta nov. Uschespert che quest quint è pajà, As vegn la nova vignetta tramessa per posta. Sche Vus na vulais betg pli ina vignetta per l'onn nov, pudais Vus simplamain considerar il quint pro forma sco obsolet ed al bittar davent.

Per novs mopeds u novs e-bikes en circulaziun pudais Vus dumandar vignettas e/u numers d'immatriculaziun tar nus. Per quest intent vegn in formular da dumonda publitgà sin nossa pagina d'internet, che sto vegnir inoltrà emplenì cun ils documents da vehichel. Il formular da dumonda po er vegnir retratg al spurtegl da l'Uffizi per il traffic sin via u per posta.

*Possessuras e possessurs da mopeds/e-bikes han survegnì ina brev cun la dumonda d'ans trametter ils documents dal vehichel, per che nus possian far la registraziun en nossa banca da datas. Sche Vus essas en possess da mopeds/e-bikes e Vus n'avais anc betg survegnì ina brev per la registraziun en nossa banca da datas, pudais Vus ans trametter il(s) document(s) da vehichel (original cun ina curta motivaziun). Voss mopeds/e-bikes vegnan registrads en la banca da datas e Vus survegnis gratuitamain in nov document dal vehichel.

Assicuranza da responsabladad / co proceder en cas da donn

Voss moped u Voss e-bike è assicurà collectivamain tar l'assicuranza AXA SA.

En cas da donn pudais Vus As drizzar directamain a l'assicuranza cun inditgar il numer da polissa 14.708.317. Il contact tar l'assicuranza sco er ulteriuras infurmaziuns impurtantas chattais Vus sin il suandant fegl d'infurmaziun da l'assicuranza AXA SA.

Fegl d'infurmaziun da l'assicuranza da responsabladad collectiva per e-bikes e mopeds da la AXA (en tudestg)

Velos electrics (e-bikes)

Las perscripziuns per velos electrics (e-bikes) anflais Vus qua.