Navigation

Inhaltsbereich

Zonas da construcziun dal Grischun
 

L'unitad da geodatas da basa «Zonas da construcziun dal Grischun» cumpiglia tut las zonas da construcziun cun vigur legala da l'entir chantun, sutdivididas confurm a las utilisaziuns principalas tenor la definiziun da l'uffizi federal da svilup dal territori (documentaziun da model dals models minimals da geodatas dal sectur da la planisaziun d'utilisaziun, ARE-CH, december 2011, unitad da geodatas da basa nr. 73).

Las «Zonas da construcziun dal Grischun» èn ina vista specifica da las zonas da l'utilisaziun fundamentala da la planisaziun d'utilisaziun. En quai che concerna l'actualitad dal cuntegn èn ellas identicas cun la planisaziun d'utilisaziun.

Zur interaktiven Karte

Zur Datendokumentation

Zum Datenbezug (Geodatendrehscheibe Graubünden)