Navigation

Inhaltsbereich

Fegl d'infurmaziun davart il tractament da las surfatschas agriculas las pli fritgaivlas

Cun relaschar il Plan sectorial Surfatschas cun culturas alternantas (SCA) l'onn 1992 n'han ins betg pudì franar en la dimensiun giavischada la perdita progressiva da terren cultivà ed il consum dad SCA. Questa enconuschientscha e la pressiun urbana constanta d'obtegnair dapli abitadis han intimà il Cussegl federal da repassar il Plan sectorial SCA e d'al rinforzar areguard la protecziun da SCA. La revisiun dal plan sectorial è entrada en vigur il matg 2020. Il chantun Grischun sto – sco ch'igl è vegnì fixà gia en il Plan sectorial SCA oriund dal 1992 – mantegnair vinavant e garantir constantamain ina dimensiun minimala da 6300 ha. Ils princips vertents da garantir a lunga vista las SCA vegnan cumplettads da nov cun la cumpensaziun dad SCA. Il fegl d'infurmaziun descriva las premissas sco er il proceder e las metodas per cumpensar SCA.

8 paginas, lingua: rumantsch


Illustrar la spessezza

Confurm a la revisiun da la lescha davart la planisaziun dal territori duai il svilup futur dals abitadis vegnir drizzà en emprima lingia vers anen. La broschura «Illustrar la spessezza» preschenta ina schelta d'exempels concrets per edifizis d'abitar situads en il chantun Grischun, ch'èn vegnids assortids tenor la spessezza architectonica. Plinavant cuntegna la broschura las infurmaziuns ed ils indicaturs ils pli impurtants davart las singulas construcziuns.

29 paginas, lingua: tudestg


Agid da lavur ISOS

Las citads, ils vitgs ed ils aclauns da la Svizra èn sa sviluppads en il passà sut influenzas e sut tradiziuns multifaras. L'inventari federal dals lieus svizzers d'impurtanza naziunala degns da protecziun (ISOS) registrescha dapi ils onns settanta mintga tradiziun locala da construcziun d'abitadis – er en il Grischun. Dapi ch'il tribunal federal ha dentant surdà al ISOS il status da basa da resguardar, cunzunt en connex cun las planisaziuns localas, ha quest inventari la reputaziun – nungiustifitgada – da franar il svilup da l'abitadi. Per mussar las libertads d'agir han ils chantuns SZ, SO, SG e GR sco er la VLP-ASPAN laschà elavurar in agid da lavur per planisadras e planisaders. Quest agid è in sustegn per utilisar il ISOS en moda correcta ed adequata ord vista materiala e giuridica. L'agid da lavur cuntegna ina instrucziun simplifitgada per duvrar l'inventari, ma cunzunt er numerus exempels, a maun dals quals noziuns, interpretaziuns e ponderaziuns sco er resultats vegnan preschentads concretamain.

27 paginas, lingua: tudestg


Expertisa tar dumondas giuridicas e tar libertads d'agir en connex cun il spazi d'auas

Il 1. da schaner 2011 è entrada en vigur la revisiun da la lescha federala davart la protecziun da las auas (LPAuas). Tranter auter è vegnì integrà en la lescha in art. 36a davart ils spazis d'auas. Cun il conclus dals 4 da matg 2011 ha il cussegl federal plinavant cumplettà l'ordinaziun federala davart la protecziun da las auas (OPAuas) cun ils art. 41a fin 41d davart ils spazis d'auas e davart la revitalisaziun da las auas. Quai sa basond sin l'art. 36a al. 2 LPAuas. L'expertisa giuridica avant maun mussa ils spazis d'agir ch'existan per determinar ils spazis d'auas en il rom da la planisaziun d'utilisaziun. Plinavant respunda ella dumondas giuridicas che resultan en connex cun utilisaziuns previsas e cun projects da construcziun entaifer ils spazis d'auas.

47 paginas, lingua: rumantsch

 

Expertisa tar dumondas giuridicas e tar libertads d'agir en connex cun il spazi d'auas – giudicament dals exempels or da la pratica

En il rom d'in giudicament d'intgins exempels or da la pratica vegnan illustradas differentas dumondas ch'èn vegnidas tractadas en l'expertisa ord ina vista giuridica teoretica.

27 paginas, lingua: rumantsch


Mussavia "Zonas da privel en il Grischun"

Il mussavia "Zonas da privel en il Grischun" infurmescha davart las basas, davart la determinaziun sco er davart l'applicaziun e davart l'execuziun da zonas da privel en il chantun Grischun. El sa drizza cunzunt a las vischnancas grischunas, a patrunas e patruns da construcziun sco er a biros d'architectura, d'inschigneria e da planisaziun dal territori che s'occupan da las dumondas dal manaschament da las ristgas en il chantun Grischun

36  paginas, lingua: tudestg


Mussavia per implants solars

Quest mussavia sa drizza ad autoritads da construcziun sco er a petentas ed a petents ed infurmescha davart la nova procedura che vala dapi il 1. da matg 2014. Plinavant mussa el, co ch'ins po concepir meglier l'implant solar a maun da paucas normas. Tractà vegn er il tema frequent da naiv sin implants solars.

28 paginas, lingua: tudestg


Arbeitshilfe zum KRG

Agid da lavur tar la lescha davart la planisaziun dal territori per il chantun Grischun (LPTGR) e tar l'ordinaziun davart la planisaziun dal territori (OPTGR). Redigì da Carlo Decurtins, giurist per la planisaziun dal territori en il departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun. 1. da december 2010. 

128 paginas, lingua: tudestg


Velo da muntogna e planisaziun dal territori

Il mussavia sa drizza a tut las persunas ch'èn involvidas en la planisaziun ed en la construcziun da rutas e da stabiliments per velos da muntogna: projectadras e projectaders, uffizis, organisaziuns e.u.v. Ellas ed els vegnan infurmads davart ils differents instruments da la planisaziun dal territori e cura che tge proceduras èn necessarias.

20 paginas, lingua: rumantsch


Arbeitshilfe zur Erstellung einer Richtplanung Energie

L'agid da lavur appellescha a la coordinaziun da la purschida e da la dumonda d'energia cun la finamira d'augmentar il niz da las energias regenerablas e da la chalur persa existenta.

12 paginas, lingua: tudestg


Leitfaden Agrotourismus in Graubünden

Il mussavia sa drizza a puras e purs che vulan daventar activs en il turissem agrar. El serva er a cussegliadras e cussegliaders ed a posts da servetsch chantunals. La versiun online è interactiva. I dat numerus links entaifer il mussavia u che mainan directamain tar las paginas d'internet dals uffizis e posts spezialisads respectivs «cliccar cun la tasta sanestra da la mieur».

36 paginas, lingua: tudestg