Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Spazis agriculs

Ils spazis agriculs èn sut pressiun per differents motivs. En in rapport ch'è vegnì elavurà da l'uffizi per il svilup dal territori e da l'uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun vegni preschentà, tgenins ch'èn ils spazis agriculs prezius, per tge motivs ch'els èn periclitads sco er tge mesiras ch'èn da prender per preservar meglier quests spazis. En quest connex èsi vegnì tegnì quint da la diversitad territoriala en il chantun, e l'analisa è vegnida differenziada tenor tips da territori e tenor spazis d'agir.


Rapports:

Teil 1: Vorgehen und Methodik
Teil 2: Ergebnisse und Auswertung
Teil 3: Synthese und Schlussfolgerungen


Fegliets infurmativs regiunals:

Handlungsraum Albula
Handlungsraum Davos
Handlungsraum Moesano
Handlungsraum Nordbünden
Handlungsraum Oberengadin
Handlungsraum Surselva
Handlungsraum Unterengadin
Handlungsraum Viamala