Navigation

Inhaltsbereich

Ils spazis agriculs èn sut pressiun per differents motivs. En in rapport ch'è vegnì elavurà da l'uffizi per il svilup dal territori e da l'uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun vegni preschentà, tgenins ch'èn ils spazis agriculs prezius, per tge motivs ch'els èn periclitads sco er tge mesiras ch'èn da prender per preservar meglier quests spazis. En quest connex èsi vegnì tegnì quint da la diversitad territoriala en il chantun, e l'analisa è vegnida differenziada tenor tips da territori e tenor spazis d'agir.

Rapports

Teil 1: Vorgehen und Methodik

Teil 2: Ergebnisse und Auswertung

Teil 3: Synthese und Schlussfolgerungen

Fegliets infurmativs regiunals

Handlungsraum Albula

Handlungsraum Davos

Handlungsraum Moesano

Handlungsraum Nordbünden

Handlungsraum Oberengadin

Handlungsraum Surselva

Handlungsraum Unterengadin

Handlungsraum Viamala