Navigation

Inhaltsbereich

Ils servetschs socials regiunals porschan ina cussegliaziun cumplessiva per dumondas da dependenza per las persunas pertutgadas e lur confamigliaras e confamigliars. Tut tenor la situaziun po la cussegliaziun per dumondas da dependenza cumpigliar differentas purschidas:

 • Infurmaziun davart il cumportament da dependenza
 • Cussegliaziun en connex cun il cumportament da dependenza
 • Realisaziun da programs d'instrucziun disponids en connex cun manar in vehichel en in stadi d'alcoholisaziun (FiaZ) u manar in vehichel sut l'influenza da drogas (FuD)
 • Intermediaziun ed accumpagnament psicosocial da programs da substituziun
 • Intermediaziun, accumpagnament psicosocial ed assistenza posteriura da tractaments da dischintoxicaziun e da terapias
 • Intermediaziun da psicoterapia ambulanta u da tractament cun medicaments
 • Intermediaziun da purschidas facilas d'obtegnair (p.ex. alloschis d'urgenza)
 • Incumbensas d'autoritads: rapports e scleriments, cussegliaziuns ed accumpagnaments en il rom da mesiras
Ultra da quai As cusseglian ils servetschs socials regiunals en tut ils secturs da la cussegliaziun sociala e da la garanzia finanziala da l'existenza.

Alcohol

En cas da dumondas davart il tema alcohol e dependenza d'alcohol As drizzai al servetsch social regiunal da Vossa regiun u directamain a la Crusch blaua dal Grischun.

Tar la survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Gruppas d'agid a sasez sco er ulteriuras infurmaziuns davart il tema alcohol

Tubac

En cas da dumondas davart il tema tubac e dependenza dal tubac As drizzai al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Tar la survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Ulteriuras infurmaziuns

 • Ulteriuras infurmaziuns davart il tema tubac survegnis Vus qua.

Cannabis

En cas da dumondas davart il tema cannabis, dependenza dal cannabis e davart il program da cussegliaziun «Realize it» As drizzai al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Tar la survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Ulteriuras infurmaziuns

 • Program da cussegliaziun per giuvenils e per persunas giuvnas creschidas che vulan smetter u reducir marcantamain lur consum da cannabis: «Realize it»
 • Ulteriuras infurmaziuns davart il tema cannabis survegnis Vus qua.

Heroin

En cas da dumondas davart il tema heroin e dependenza dal heroin As drizzai al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Tar la survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Ulteriuras infurmaziuns

 • Ulteriuras infurmaziuns davart il tema heroin survegnis Vus qua.

Cocain

En cas da dumondas davart il tema cocain e dependenza dal cocain As drizzai al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Tar la survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Ulteriuras infurmaziuns

 • Ulteriuras infurmaziuns davart il tema cocain survegnis Vus qua.

Medicaments

En cas da dumondas davart il tema medicaments e dependenza da medicaments As drizzai al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Tar la survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Ulteriuras infurmaziuns

 • Ulteriuras infurmaziuns davart il tema medicaments survegnis Vus qua.

Dependenza dal gieu

En cas da dumondas davart il tema dependenza dal gieu As drizzai al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Tar la survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Program interchantunal da prevenziun e da diagnosa tempriva da la dependenza dal gieu per daners Svizra da l'Ost e Principadi da Liechtenstein – «Giugar senza dependenza»

Ensemen cun ils chantuns Appenzell Dadora, Appenzell Dadens, Glaruna, Son Gagl, Turgovia ed ensemen cun il Principadi da Liechtenstein ha il chantun Grischun concepì in program interchantunal da prevenziun e da diagnosa tempriva da la dependenza dal gieu per daners. En differents projects collavura l'uniun da la Svizra da l'Ost cun l'uniun da la Svizra dal Nordvest (chantuns Argovia, Berna, Basilea-Champagna, Basilea-Citad, Lucerna, Sursilvania, Sutsilvania, Soloturn, Uri e Zug).

Per quest intent èn cunzunt essenzialas la pagina d'internet www.sos-spielsucht.ch sco er il telefon d'agid per dependenza dal gieu 0800 040 080. La pagina d'internet duai promover la conscienza per la tematica dal gieu da fortuna e particularmain render attent a las ristgas da quel. Ultra d'infurmaziuns tranter auter davart in cumportament problematic en il gieu, cuntegna ella renviaments a tut ils posts chantunals da contact ed a tut las purschidas regiunalas da sustegn sco er a la purschida da cussegliaziun anonima e gratuita dal telefon d'agid.

Da las ulteriuras purschidas fan part fegls d'infurmaziun specifics per las gruppas en mira, campagnas da sensibilisaziun, documents per l'instrucziun, furmaziuns supplementaras, inscunters da colliaziun e sustegn da projects da perscrutaziun.

Ulteriuras infurmaziuns

 • Ulteriuras infurmaziuns davart il tema dependenza dal gieu survegnis Vus qua.

Cyberdependenza

En cas da dumondas davart il tema cyberdependenza As drizzai al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Tar la survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Ulteriuras infurmaziuns

 • Ulteriuras infurmaziuns davart il tema cyberdependenza survegnis Vus qua.

Shoppingdependenza

En cas da dumondas davart il tema shoppingdependenza As drizzai al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Tar la survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun

Contact

Avais Vus dumondas u duvrais Vus sustegn? Fixai in termin da cussegliaziun. As drizzai per plaschair al servetsch social regiunal da Vossa regiun.

Survista dals servetschs socials regiunals en il chantun Grischun