Navigation

Inhaltsbereich

Pauschalas globalas da la confederaziun

Per indemnisar ils custs da l'agid social conceda la confederaziun als chantuns pauschalas globalas per fugitivas e fugitivs senza activitad da gudogn fin maximalmain 5 onns suenter l'inoltraziun da la dumonda d'asil e per fugitivas e fugitivs admess provisoricamain senza activitad da gudogn fin maximalmain 7 onns suenter l'entrada en Svizra.

Las pauschalas globalas da la confederaziun vegnan pajadas ora a las vischnancas tras il chantun Grischun, e quai graduà tenor la grondezza dal dossier. La graduaziun resguarda il basegn fundamental ch'è decisiv per l'agid social per cuvrir ils custs da viver sco er valurs normadas per ils tschains da locaziun.

Las pauschalas globalas da la confederaziun han il caracter da subvenziuns. Quai vul dir ch'ellas na reduceschan betg la dimensiun da l'obligaziun da las fugitivas e dals fugitivs e da las fugitivas e dals fugitivs admess provisoricamain da restituir prestaziuns d'agid social retratgas. Sch'ina fugitiva u in fugitiv paja enavos prestaziuns d'agid social, sto eventualmain vegnir restituida er ina part da la pauschala globala. En quest cas sto la vischnanca contactar il chantun.

Rendaquint dals custs da l'agid social per persunas minorennas betg accumpagnadas

Dapi il 1. da schaner 2017 exequescha il chantun il sustegn da persunas minorennas betg accumpagnadas fin ch'ellas han terminà in'emprima scolaziun cunvegnenta, maximalmain fin ch'ellas han cumplenì il 25. onn da vita (art. 5a da la lescha chantunala da sustegn; DG 546.250). Vus pudais metter a quint mintga quartal ils custs che resultan per las fugitivas ed ils fugitivs sco er per las fugitivas ed ils fugitivs admess provisoricamain ch'èn immigrads en Svizra sco persunas minorennas betg accumpagnadas e che vivan en Vossa vischnanca.

Documents

Scuntrada FMBA (formular 14, mo per tudestg)