Navigation

Inhaltsbereich

La lavur da matura è ina lavur autonoma e furma ina part integrala da la scolaziun gimnasiala.
Ella porscha la pussaivladad d'elavurar ina tematica a moda autonoma e d'applitgar metodicas scientificas.
Grazia a la confruntaziun persunala cun dumondas scientificas gida la lavur da matura d'eleger la direcziun da studi u professiun.

La lavur da matura sa cumpona tant d'ina retschertga (cumponida a scrit), d’ina producziun tecnica u creativa u d’ina organisaziun d’ina occurrenza (mintgamai cun in text accumpagnant) sco era d’ina preschentaziun orala. Il tema vegn stabilì en cunvegnientscha tranter scolast(a) e scolar(a). La lavur da matura po vegnir elavurada en lavur singula u en lavur da gruppa.