Navigation

Inhaltsbereich

Headline

Dumbers da cas* 04.06.2020

Cas confermads: 828
Persunas ospitalisadas: 2
Persunas mortas: 48
  •  Il chantun Grischun desista da publitgar dumbers regiunals da cas confermads d'infecziuns cun il coronavirus, da persunas ospitalisadas e da mortoris. La raschun èn las differenzas tranter la retschertga da datas en las regiuns e tar l'Uffizi federal da sanadad publica (UFSP).
  • Las datas regiunalas, che per exempel intgins ospitals publitgeschan, derivan directamain da la regiun respectiva. Ellas stattan a disposiziun pli svelt che las datas agregadas da la Confederaziun, sin las qualas sa basa er il chantun. Pervia da quai poi dar che la summa da las datas regiunalas na correspunda – il mument da la publicaziun – betg als dumbers che la Confederaziun annunzia per tut il chantun.
  • Er tar l'attribuziun da las pazientas e dals pazients datti differenzas: Entant che la Confederaziun resguarda exclusivamain il domicil d'ina pazienta u d'in pazient, attribueschan las regiuns tut las pazientas ed ils pazients che vegnan tractads tar ellas a lur regiun. Er qua resultan discrepanzas.
  • Il chantun Grischun sa basa sin las datas da la Confederaziun, per ch'i na resultian naginas discrepanzas envers ils auters chantuns. El n'utilisescha e na publitgescha pia naginas datas regiunalas.

 

* Sur la fin d'emna na vegnan ils dumbers da cas betg actualisads, perquai ch'els mussassan in maletg sfalsifitgà pervia da la registraziun retardada.    

 

 

Enavos