Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Cussegliaziun da studi e da scola media

Cussegliaziun da studi

La purschida sa drizza a gimnasiastas e gimnasiasts, ad absolventas ed absolvents d'ina scola media spezialisada u d'ina scola da maturitad professiunala sco er a persunas creschidas cun in diplom da maturitad (maturitad spezialisada, maturitad professiunala, maturitad gimnasiala) u ad absolventas ed absolvents d'ina scola auta che
• vulan frequentar in'universitad, ina SPF, ina scola auta spezialisada u la scola auta da pedagogia;
• vulan elavurar perspectivas per lur avegnir da scola e da professiun.

Nossas cussegliadras e noss cussegliaders da studi
• tractan ed infurmeschan davart pussaivladads da studegiar;
• gidan a tscherner in studi adattà;
• fan sche necessari tests dals interess u da la persunalitad;
• mussan perspectivas professiunalas suenter il studi;
• porschan ulteriurs servetschs sco uras da consultaziun da la chasa da scola, occurrenzas da tscherna dal studi.

Dumondas en connex cun l'elecziun da studi? Nus As cussegliain en nossas localitads en Vossa regiun, respundain Vossas dumondas per mail e purschain cussegliaziuns curtas al telefon.

Links

Lieus ed adressas
Annunzia online
Access direct a berufsberatung.ch per gimnasiastas e gimnasiasts
studium aktuell: newsletter per gimnasiastas e gimnasiasts
Documents / links
Formular da contact per tut las dumondas en connex cun la tscherna dal studi

Cussegliaziun per scolas medias

La purschida sa drizza a gimnasiastas e gimnasiasts, ad absolventas ed absolvents da scolas medias spezialisadas u da scolas medias commerzialas
• ch'èn malsegirs, sche la scola media è la dretga via;
• a las qualas ed als quals manca per il mument la motivaziun e l'energia necessaria per la scola.

Nossas cussegliadras e noss cussegliaders da scola media
• analiseschan la situaziun e sviluppan strategias da soluziun;
• sustegnan tar l'ir enturn cun las pretensiuns da la scola ed orienteschan davart soluziuns alternativas.

La cussegliaziun è gratuita per giuvenils che n'han betg anc terminà lur emprima scolaziun u cumplenì il 20avel onn da vegliadetgna.

 

Links

Lieus ed adressas
Annunzia online
Access direct a berufsberatung.ch per gimnasiastas e gimnasiasts

studium aktuell: newsletter per gimnasiastas e gimnasiasts
Documents / links
Formular da contact per tut las dumondas en connex cun la tscherna dal studi