Navigation

Inhaltsbereich

viamia – in'analisa da la situaziun professiunala per persunas da 40 onns e dapli 

Avais Vus dapli che 40 onns e ponderais, nua che Vus stais professiunalmain e tge pussaivladads da svilup che As stattan a disposiziun? Vulais Vus examinar Vossas abilitads e Vossas enconuschientschas? Vus as dumandais, sche Vus essas pronta u pront per il martgà da lavur da damaun? Alura pudess l'analisa da la situaziun viamia esser exact il dretg per Vus.

 

Tge è viamia?

Il mund da lavur sa transfurma svelt. Perquai èsi d'avantatg da concepir l'atgna carriera activamain. Faschai in'analisa da la situaziun e discutai Vossas pussaivladads da svilup cun ina persuna spezialisada. Communablamain analisain nus Vossa situaziun persunala e professiunala – e planisain ils proxims pass per Vossa carriera.

viamia è ina iniziativa da la Confederaziun e dals chantuns. www.viamia.ch

 

Co percurra in process da cussegliaziun da viamia?

• En ina cussegliaziun da viamia analisais Vus Vossa situaziun professiunala, Vossa carriera d'enfin ussa, Vossas abilitads e Vossas enconuschientschas sco er Vossas fermezzas e Vossas finamiras persunalas.
• Avant l'emprim discurs da cussegliaziun emplenis Vus online il questiunari da resursas e da carriera ed ans tramettais Voss curs da vita.
• Ensemen cun Vossa cussegliadra da carriera / Voss cussegliader da carriera fixais Vus ils proxims pass che mantegnan e rinforzan Vossa abilitad sin il martgà da lavur.
• En quest connex vegnan trends actuals e specifics per la branscha en il martgà da lavur considerads.
• Sch'igl è raschunaivel e cunvegnent, pon ulteriurs termins da cussegliaziun vegnir fixads.

 

Glista da controlla per in'analisa da la situaziun viamia

• Vus avais almain 40 onns ed abitais en il chantun Grischun
• Vus n'avais nagin dretg sin ina cussegliaziun da carriera cumparegliabla tras l'assicuranza cunter la dischoccupaziun, tras l'nstitut d'assicuranzas socialas u tras l'agid social.

Annunzia e contact per in termin da cussegliaziun