Navigation

Inhaltsbereich

Per giuditgar ina dumonda valan ils suandants criteris:
 • Occupaziun seriusa
  -  Il project demussa in'occupaziun profunda cun la tematica.
  -  Las abilitads professiunalas èn cumprovadas.
  -  Cumpetenzas organisatorias e communicativas èn avant
      maun. 

 

 • Resonanza
  -  Il project vegn percepì da la populaziun.
  -  Las medias rapportan davart quel.
  -  Il project vegn discutà en circuls professiunals / en medias
      professiunalas.

 

 • Relevanza
  -  Il project recepescha interess actuals, temas e puntgs da
      vista novs.
  -  El sa fatschenta cun dumondas ch'èn impurtantas socialmain
      u individualmain.
  -  Il project promova la communicaziun tranter gruppas da la 
      populaziun, religiuns, linguas e generaziuns.

 

 • Autenticitad 
  -  engaschament persunal
  -  intent persvadent
  -  unitad dal cuntegn e da la furma