Navigation

Inhaltsbereich

Survista

Gener da permissiun   Abreviaziun  Instituziun pertutgada   Durada
       
Permissiun da dimora curta
L Persunas dad UE/AECL u
persunas da terzs stadis
a temp limità, main che
1 onn
Permissiun da dimora
B Persunas dad UE/AECL u
persunas da terzs stadis
a temp limità, sur plirs onns
Permissiun da domicil
C Persunas dad UE/AECL u
persunas da terzs stadis
illimità, senza restricziuns
Permissiun da cunfinaris
G Persunas dad UE/AECL u
persunas da terzs stadis
cun domicil en il territori
da la UE/AECL
a temp limità, main che 1
onn u sur plirs onns
Permissiun per requirentas e requirents d'asil
N Requirentas e requirents
d'asil
a temp limità, main che
1 onn
Permissiun per persunas admessas provisoricamain
F Persunas, tar las qualas
l'execuziun da l'expulsiun
n'è betg admessa
in'examinaziun regulara dals
obstachels d'execuziun
Permissiun per persunas cun basegn da protecziun
S Persunas cun basegn da
protecziun
a temp limità