Navigation

Inhaltsbereich

Uffizi chantunal per industria, mastergn e lavur (UCIML)

Link: www.kiga.gr.ch

Secretariat da stadi per la migraziun (SEM)
Link: www.sem.admin.ch

Post spezialisà per l'integraziun
Link: integration.gr.ch

Purschider da pass linguistic FIDE (Curs da lingua e consegna da certificats linguistics renconuschids)
Link: www.fide-info.ch

Administraziun federala da duana (AFD)
Link: www.ezv.admin.ch

Uffizi federal da sanadad publica (UFSP)
Link: bag.admin.ch

Secretariat da stadi per l'economia (SECO)
Link: seco.admin.ch