Navigation

Inhaltsbereich

En general
Il Secretariat da stadi per migraziun (SEM) emetta sut tschertas circumstanzas documents da viadi u visums da return per persunas estras che sa trategnan legalmain en Svizra. I sa tracta dals suandants documents:

Document da viadi per fugitivas e fugitivs (blau stgir)
Ina persuna estra che ha survegnì asil u ch'è vegnida admessa provisoricamain sco fugitiva u sco fugitiv en Svizra, ha – tenor la convenziun dals 28 da fanadur 1951 davart il status dals fugitivs – il dretg d'in document da viadi per fugitivas e per fugitivs.

Passaport per ina persuna estra (verd)
Ina persuna senza naziunalitad, renconuschida dil SEM, ha – tenor la convenziun dals 28 da settember 1954 davart il status da las persunas senza naziunalitad – il dretg d'in passaport per ina persuna estra.

Ad ina persuna senza documents da legitimaziun che dumonda asil, che basegna protecziun u ch'è admessa provisoricamain po vegnir emess in passaport per ina persuna estra, sch'il SEM permetta il return en Svizra tenor l'art. 9 ODV.

Proceder
La dumonda sto vegnir inoltrada olirs meins avant il viadi previs. Ils documents da viadi scadids ston vegnir consegnads a l'Uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun.

Tgi che vul dumandar in document da viadi u in visum da return, sto sa preschentar persunalmain tar la recepziun da l'Uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun, Karlihof 4/Grabenstrasse 8, 7000 Cuira. Per quest intent sto dentant vegnir fixà ordavant in termin.

Per infurmaziuns e per fixar in termin:

Telefon 081 257 25 41 (legitimaziuns F, N ed S)
Telefon 081 257 25 25 (legitimaziuns B e C)

Dumondas en scrit ad:
Uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun
Karlihof 4
7001 Cuira