Navigation

Inhaltsbereich

Ils motivs per ina revocaziun èn en spezial:

  • la smart-card è vegnida engulada u è sparida
  • la smart-card è defecta
  • la terminaziun da la relaziun da lavur cun il titular dal certificat
  • la midada da datas ch'èn cuntegnidas en il certificat (num, adressa dad e-mail e.u.v.)
  • suspect che la clav privata è vegnida cumpromessa (enconuschenta), quai vul dir, ch'ina autra persuna ha pudì duvrar illegalmain in servetsch (p.ex. signar in e-mail)

Il titular dal certificat po dumandar il funcziunari dal LRA persunalmain, per e-mail u per telefon da revocar il certificat. Ultra dal titular dal certificat pon la scheffa u il schef da partiziun, las collavuraturas ed ils collavuraturs dal post da persunal cumpetent, la funcziunaria u il funcziunari dal LRA cumpetent sco er la persuna responsabla per PKI dumandar ina revocaziun. En quests cas sto la dumonda da revocaziun dentant vegnir fatga cun emplenir cumplettamain e signar il formular "Dumonda da revocar certificats da la classa B". La dumonda suttascritta sto vegnir inoltrada fisicamain ad ina funcziunaria u in funcziunari dal LRA ubain en furma digitala a l'adressa dad e-mail pki@afm.gr.ch.

Dumonda da revocar certificats da la classa B (Deutsch)