Cuntegn da la pagina

Uniuns da geniturs da di

Uniuns da geniturs da di intermedieschan geniturs da di a geniturs. Per regla surpiglian uniuns da geniturs da di las suandantas incumbensas:

  • realisar proceduras d'annunzia cun geniturs da di
  • far contracts da lavur cun geniturs da di
  • intermediar geniturs da di adattads a famiglias
  • far contracts d'assistenza tranter la clientella (geniturs) ed ils emploiads (geniturs da di)
  • accumpagnar relaziuns d'assistenza da di   

Las uniuns da geniturs da di garanteschan la segirezza giuridica e finanziala dals geniturs da di ed organiseschan furmaziuns fundamentalas e supplementaras.