Cuntegn da la pagina

Midada dal num

Tenor l'art. 30 dal cudesch civil svizzer poi vegnir permess ad ina persuna da midar il num, sch'igl existan motivs respectabels. Il simpel giavisch da midar ses num na basta betg. I ston vegnir preschentads motivs chapaivels, suandabels e persvadents. La motivaziun na dastga ni esser illegala, ni abusiva, ni cunter la morala. Ils motivs preschentads ston vegnir cumprovads da la petenta u dal petent.

Midar ils prenums è pli facil. I basta da cumprovar ch'in auter prenum vegn duvrà dapi in temp pli lung.

En cas da domicil en il chantun Grischun è cumpetent l'uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun, partiziun da natiralisaziuns e da dretg civil, Engadinstrasse 24, 7001 Cuira, per elavurar talas dumondas da midar il num. En cas da burgaisas e da burgais cun domicil a l'exteriur sto la dumonda da midar il num vegnir inoltrada a la proxima represchentanza svizra.

Da la midada dal num per motivs respectabels ston vegnir differenziadas las suandantas constellaziuns 

  • tras ina decleraziun ch’é pussaivla da tut temp davant l’uffizi da stadi civil po il num da nubil vegnir reprendi suenter avair schlià la lètg u il partenadi registrà;
  • tras ina decleraziun davant l’uffizi da stadi civil po il num da famiglia d’uffants da geniturs nunmaridads vegnir midà en consequenza da la constituziun d’in dretg da tgira cuminaivel suenter la naschientscha (observar il termin dad 1 onn).

En quests dus cas pon persunas interessadas sa drizzar a mintga uffizi da stadi civil da la Svizra.

Quai ch'è vegnì ditg vala confurm al senn er, sch'in partenadi registrà vegn schlià.