Navigation

Inhaltsbereich

Vus pudais deponer da tut temp Voss numers d'immatriculaziun tar noss uffizi. Resguardai dentant per plaschair che er l'assicuranza vegn interrutta en cas d'in deposit.

Las taglias da traffic na ston betg pli vegnir pajadas a partir dal di suenter il deposit.

Per puspè metter en circulaziun ils numers d'immatriculaziun duvrais Vus in attest d'assicuranza electronic (AAE); quel vegn tramess da la societad d'assicuranza sin via electronica directamain a l'uffizi per il traffic sin via. Ils numers As vegnan alura surdads u tramess per posta per il di, a partir dal qual l'attest d'assicuranza è valaivel.

Cur ch'ils numers vegnan mess en circulaziun, pajais Vus ina taxa da deposit ed a partir da quest di er puspè la taglia da traffic.

Ils numers d'immatriculaziun ch'èn attribuids a Vus, restan reservads per Vus durant in onn a partir da la data dal deposit. Sche Vus na faschais betg valair il dretg sin ils numers entaifer questa perioda, scada Voss dretg sin ils numers senza ulteriura communicaziun. Ils numers vegnan silsuenter dads libers per utilisar vinavant.

Cun ina dumonda en scrit e cun pajar ina taxa pudais Vus prolungar il termin da deposit per in ulteriur onn.