Navigation

Inhaltsbereich

Per l'execuziun d'adopziuns da figliasters e d'adopziuns da persunas maiorennas è cumpetenta l'autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC) al lieu da domicil dals geniturs adoptivs. Per ulteriuras infurmaziuns As drizzai per plaschair a l'APUC cumpetenta.