Navigation

Inhaltsbereich

Sch'i sa mussa – sin fundament da l'audiziun pertutgant ils motivs d'asil – ch'i na po betg vegnir dà asil a la requirenta u al requirent d'asil, ch'il return q.v.d. che l'execuziun da la spedida n'è però betg pussaivla, admissibla u supportabla, vegn prendida ina decisiun d'asil e da spedida. Empè da fixar in termin da partenza, ordinescha il Secretariat da stadi per migraziun (SEM) l'admissiun individuala provisorica. Sche l'admissiun provisorica vegn abolida, vegn fixà in termin da partenza per la persuna spedida, entaifer il qual ella sto bandunar la Svizra.

Sche la persuna n'observa betg il termin da partenza, vegn ella expulsada. L'admissiun provisorica scada, en cas che la persuna admessa provisoricamain parta voluntarmain, en cas d'ina dimora a l'exteriur betg permessa da passa 2 mais u en cas ch'ella survegn ina permissiun da dimora ordinaria.

Per persunas estras cun in'admissiun provisorica che vivan en Svizra nuninterruttamain dapi passa 5 onns, exista sut tschertas circumstanzas la pussaivladad da survegnir ina regulaziun per cas da direzza en furma d'ina permissiun da dimora per 1 onn.