Navigation

Inhaltsbereich

En general

Da princip vegnan las legitimaziuns da persunas estras e da requirentas e da requirents d'asil emessas il pli ditg per 6 mais, dentant maximalmain fin al termin da partenza fixà.

Premissas

Durant la dimora en ils centers da la confederaziun (CFA) na dastgan las requirentas ed ils requirents d'asil exercitar nagina activitad da gudogn.

Requirentas e requirents d'asil en la procedura extendida che vegnan attribuids ad in chantun, survegnan – a partir da la data da l'attribuziun – ina legitimaziun da persunas estras che vala 6 mais e che cuntegna la remartga "senza activitad da gudogn". Quai vul dir che la requirenta u il requirent d'asil dastga da princip surpigliar in'activitad da gudogn, ma ch'ella u el n'ha per il mument nagina plazza.

Sche la procedura d'asil è vegnida refusada cun vigur legala, scroda la permissiun d'exercitar in'activitad da gudogn suenter la scadenza dal termin da partenza fixà, er sch'ina procedura extraordinaria da meds legals è vegnida introducida e sche l'execuziun da la spedida è vegnida suspendida. Sch'il SEM prolunghescha il termin da partenza en il rom da la procedura ordinaria, po vinavant vegnir permessa in'activitad da gudogn. Durant ina procedura tenor l'artitgel 111c na vegnan permessas naginas activitads da gudogn.

Cumpetenzas / proceder

Sche la requirenta u il requirent d'asil ademplescha las premissas fundamentalas per pratitgar in'activitad da gudogn (legitimaziun da persunas estras cun la remartga "senza activitad da gudogn"), sto la patruna u il patrun far la dumonda correspundenta (dumonda B1) cun in contract da lavur legalmain valaivel via la controlla d'abitants a la vischnanca da domicil da la requirenta u dal requirent d'asil. La vischnanca da domicil transmetta ils documents da dumonda a l'uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun, partiziun asil e return, nua ch'ils documents vegnan examinads consultond l'autoritad dal martgà da lavur. Sch'i n'existan nagins motivs da refusa, vegn la permissiun emessa da nov en furma d'ina legitimaziun da persunas estras N. Quella vegn tramessa sur la controlla d'abitants cumpetenta a la requirenta u al requirent d'asil. La requirenta u il requirent d'asil dastga cumenzar la plazza pir, cur ch'ella u el è en possess da la legitimaziun da persunas estras e pia da la permissiun da lavur valaivla.

*Sche la requirenta u il requirent d'asil mida ses lieu da domicil cun cumenzar la lavur, sto la dumonda vegnir inoltrada a la vischnanca da domicil ch'è cumpetenta en il futur.