Navigation

Inhaltsbereich

Il SEM n'entra per regla betg en dumondas d'asil, sche las persunas tenor l'art. 31a al. 1 da la lescha d'asil: 

  • a. pon turnar en in ulteriur stadi segir tenor l'art. 6a al. 2 lit. b, en il qual ellas èn sa trategnidas avant;
  • b. pon sa render en in terz stadi ch'è cumpetent per la realisaziun da la procedura d'asil e da spedida sin basa d'in contract internaziunal;
  • c. pon turnar en in terz stadi, nua ch'ellas èn sa trategnidas avant;
  • d. pon ir vinavant en in terz stadi, per il qual ellas han in visum ed en il qual ellas pon dumandar protecziun;
  • e. pon ir vinavant en in ulteriur stadi, en il qual vivan persunas, cun las qualas ellas han stretgas relaziuns, u la proxima parentella;
  • f. pon vegnir spedidas en lur stadi d'origin u da derivanza tenor l'artitgel 31b.
 
Al. 2     L'alinea 1 literas c fin e n'è betg applitgabel, sch'i dat indizis ch'il terz stadi na porschia en il cas singul betg ina protecziun effectiva cunter in'expulsiun tenor l'artitgel 5 alinea 1.
 
Al. 3     Il SEM n'entra per regla betg sin dumondas che n'adempleschan betg las premissas da l'artitgel 18. Quai vala en spezial, sche la dumonda d'asil vegn inoltrada exclusivamain per motivs economics u medicinals.
 
Al. 4     En ils ulteriurs cas refusa il SEM la dumonda d'asil, sch'il status da fugitiv n'è betg vegnì cumprovà u vegnì fatg valair vardaivlamain u sch'igl è avant maun in motiv d'exclusiun d'asil tenor ils artitgels 52 fin 54.