Cuntegn da la pagina

Plazzas da structuras dal di e plazzas da lavur protegidas

Plazzas da structuras dal di protegidas vegnan purschidas en chasas da dimora ed en lavuratoris protegids. Ellas porschan in'occupaziun raschunaivla oravant tut a persunas cun in impediment mesaun fin grev, a persunas pli attempadas cun impediments sco er a persunas che na pon betg dar dumogn al squitsch da producziun.

Plazzas da lavur protegidas èn plazzas da lavur en lavuratoris protegids sco er en auters manaschis protegids u parzialmain protegids.

Permissiun / qualitad

Ina permissiun è necessaria per tut las furnituras e per tut ils furniturs da prestaziuns che vulan metter a disposiziun ina purschida d'assistenza per persunas cun impediments (LIPI art. 15).

Ina permissiun vegn dada u renovada, sche las pretensiuns envers la qualitad, envers la gestiun, envers l'infrastructura ed envers la furma d'organisaziun èn garantidas. Quai vul dir che l'assistenza sto vegnir garantida tras persunal avunda e tras persunal qualifitgà, l'infrastructura correspunda a la purschida ed è cunvegnenta, ils dretgs da las persunas cun impediments e dals confamigliars èn garantids, in post da mediaziun è numnà e la gestiun è garantida finanzialmain ed organisatoricamain.

Las directivas ed ils criteris da qualitad èn vegnids elavurads da la CDAS ost+ (chantuns AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH). Els s'orienteschan als standards da qualitad existents da las furnituras e dals furniturs da prestaziuns actuals.

La dumonda per ina permissiun sto vegnir inoltrada correspundentamain a las prescripziuns che sa chattan en il schema da las permissiuns da manaschi per instituziuns per persunas creschidas cun impediments en il chantun Grischun.

Analisa dal basegn / planisaziun da la purschida

La consideraziun e la regulaziun cumplessiva da las purschidas per persunas cun impediments vegn fatga cun agid da l'analisa dal basegn e da la planisaziun da la purschida.

L'analisa dal basegn permetta da registrar e da giuditgar las datas necessarias davart il basegn da las persunas cun impediments sco er davart las purschidas ch'èn avant maun. L'analisa dal basegn è pia la basa per la planisaziun da la purschida, L'analisa dal basegn e la planisaziun da la purschida vegnan fatgas cun in orizont temporal a curta vista ed a vista mesauna.

Finanziaziun

La finanziaziun da las prestaziuns d'assistenza vegn fatga sin basa dal basegn d'assistenza individual da las persunas cun impediments e sin basa da las calculaziuns dals custs da las furnituras e dals furniturs da prestaziuns. Uschia po vegnir fixada ina pauschala da prestaziun per stgalim d'assistenza.

L'import da las pauschalas da prestaziun s'orientescha a las calculaziuns dals custs da las furnituras e dals furniturs che realiseschan prestaziuns en moda economica. Questas pauschalas vegnan eruidas cun agid da cumparegliaziuns da las prestaziuns tranter las instituziuns ed ils svilups dals custs.