Zum Seiteninhalt

Cuntegn

1. Adressata da la dumonda

Promoziun da la cultura dal Grischun
Loëstrasse 26
7001 Cuira

 

2. Documents che ston vegnir inoltrads

 • Indicaziuns davart la petenta u il petent
  -  num, prenum
  -  adressa
  -  numer da telefon
  -  e-mail
  -  suttascripziun

 

 • Descripziun dal project (max. 5 paginas A4)
  -  descripziun dal cuntegn / dal conzept dal project / da l'occurrenza
  -  lieu da producziun u d'occurrenza
  -  datas / termins
  -  cooperaturas e cooperaturs principals
  -  cumprova dal connex cun il chantun Grischun

 

 •  Budget
  -  expensas planisadas
  -  entradas spetgadas (contribuziuns da vischnancas, da corporaziuns regiunalas, da 
     fundaziuns, da sponsuras e sponsurs, da persunas privatas, da la vendita u 
     d'entradas e.u.v.)
  -  deficit spetgà

 

 • Plan da finanziazun
  -  contribuziuns garantidas dal maun public, da fundaziuns, da sponsuras e 
     sponsurs e.u.v.
  -  contribuziuns spetgadas dal maun public, da fundaziuns, da sponsuras e 
     sponsurs e.u.v.
  -  atgnas prestaziuns da la petenta u dal petent

 

 • En cas da publicaziuns, da purtaders da maletgs u da portatuns
  - (part dal) manuscrit u versiun da demonstraziun (material ad invista, material auditiv)

 

 • Ils projects cun in budget da passa 150 000 francs
  -  Fegl da titel da la dumonda da contribuziun

Empleni per plaschair il fegl da titel mo, sche Voss project ha in preventiv che surpassa 150 000 francs.