Navigation

Inhaltsbereich

Stampats uffizials èn ils stampats che vegnan publitgads da las autoritads statalas e dals uffizis publics, senza resguardar il format, la furma ed il gener da la publicaziun. Stampats uffizials chantunals impurtants èn p.ex. la collecziun da leschas, il Fegl uffizial, las missivas da la Regenza u il protocol dal Cussegl grond.
La pli gronda part dals stampats uffizials è avant maun en l'Archiv dal stadi e/u en la Biblioteca chantunala, ils stampats ils pli vegls sin palpiri. Tuttas duas instituziuns cataloghiseschan ils stampats uffizials sur il catalog da biblioteca. A vista mesauna duain vegnir digitalisads ils stampats uffizials ch'èn anc sin palpiri.

Documents statals stampads
Ils documents statals cumpiglian principalmain las communicaziuns, las publicaziuns, ils mandats e las leschas uffizialas ch'èn cumparidas en furma stampada sco er las deliberaziuns e las publicaziuns da la dieta da las Trais Lias resp. a partir da l'onn 1803 dal Cussegl pitschen e dal Cussegl grond dal chantun Grischun a las dretgiras ed a las vischnancas. Viceversa chattan ins er inoltraziuns e dumondas stampadas da las vischnancas. Plinavant cumpiglia l'effectiv contracts impurtants e la correspundenza cun pussanzas estras. La collecziun cuntegna dentant er numerusas brevs privatas, tractats, inoltraziuns, appels, pamflets, memorials sco er scrittiras disfamantas e dispitantas davart ils temas ils pli differents da la politica, da l'economia e da la societad. Ils effectivs principals dals documents statals stampads da la Biblioteca chantunala e da l'Archiv dal stadi dal Grischun cumpiglian cunzunt documents statals dal temp da la Republica da las Trais Lias e da la Helvetica, dentant er numerus stampats uffizials chantunals dal 19avel tschientaner.
Ils documents statals èn registrads mintgin per sasez en il catalog online da l'Uniun da bibliotecas dal Grischun e disponibels en furma digitala (entir text). Qua stat a disposiziun supplementarmain er in register sco PDF.

Collecziun uffiziala da las leschas
L'entschatta è vegnida dada l'onn 2019 cun retrodigitalisar l'entira collecziun uffiziala da leschas da l'onn 1803 fin l'onn 2000. Las furmas digitalas èn vegnidas integradas en il portal da leschas dal chantun Grischun. Dal "Bündner Rechtsbuch" ch'è cumparì fin l'onn 1959 e che resumava l'entir dretg grischun cun il 1. da fanadur 1957 sco di da referenza, èn vegnids publitgads mintgamai ils toms entirs sco ina datoteca, ordinads tenor lur onn da stampa (excepziun: il "Bündner Rechtsbuch" è vegnì mess a lieu sut la data dal 01-07-1957). Suenter figureschan ils singuls relaschs mintgamai tenor lur datas d'emissiun.
Medemamain consultar pon ins las digitalisaziuns da la collecziun da leschas 1803 – 2000 en il sistem d'infurmaziun d'archiv da l'Archiv dal stadi. Qua èn avant maun ils toms da la collecziun uffiziala da leschas, ch'èn vegnids publitgads da l'onn 1803 fin l'onn 2000, mintgamai sco ina datoteca. Per esser exact n'èn quai a partir da l'onn 1976 però betg pli toms, mabain ordinaturs a fegls libers.

Rapports dal chantun (Rapports annuals da la Regenza)
En furma stampada cumenzan ils Rapports dal chantun Grischun l'onn 1849. Avant vegnivan ils rapports scrits a maun ed archivads sco rapports uffizials dal Cussegl pitschen (signatura StAGR II 5 k 4 Amtsberichte). Ils Rapports dal chantun cumpiglian il rapport da gestiun annual da la Regenza e dal Cussegl grond. Els cuntegnan indicaziuns davart novas leschas e lur execuziun sco er davart svilups organisatorics. En ils rapports chattan ins er glistas e statisticas davart l'activitad da l'administraziun. Questas infurmaziuns èn ordinadas tenor fatschentas e tenor instituziuns. Er aspects finanzials ed explicaziuns fan part da la rapportaziun, quai sco commentari tar il quint statal. Ils Rapports dal chantun da l'onn 1849 fin il 2009 èn disponibels en furma digitala (ina datoteca da PDF per onn da gestiun). Els pon vegnir consultads digitalmain en il sistem d'infurmaziun da l'Archiv dal stadi e vegnir sfugliads cun agid da l'identificaziun da text. A partir da l'onn 2010 sa concentrescha la rapportaziun sin indicaturs che vegnan integrads en il quint statal. L'onn 2009 era pia vegnida terminada la furma vertenta dals Rapports dal chantun. Ils quints statals dal chantun Grischun stattan a disposiziun online sin la pagina d'internet dal chantun Grischun.

Missivas da la Regenza al Cussegl grond
Las missivas dal Cussegl pitschen / da la Regenza al Cussegl Grond èn vegnidas installadas l'onn 1894. Ellas cuntegnan las propostas da la Regenza al Cussegl Grond. En quest connex sa tracti per gronda part da projects davart relaschs giuridics. Vitiers vegnan fatschentas da finanzas che surpassavan la cumpetenza d'expensas resp. dal preventiv da la Regenza e che han duvrà ina permissiun dal Cussegl Grond. Las missivas dals onns 1894 fin 2000/2001 èn disponiblas en furma digitala, ina datoteca da PDF per annada, e pon vegnir consultadas en il sistem d'infurmaziun d'archiv da l'Archiv dal stadi e vegnir sfugliadas cun agid da l'identificaziun da text. La cuntinuaziun a partir da l'onn 2001 stat a disposiziun sin la pagina d'internet dal chantun Grischun.