Navigation

Inhaltsbereich

Fegl d'infurmaziun davart la genealogia

Il fegl d'infurmaziun "genealogia" dat ina survista davart las funtaunas genealogicas che pon vegnir consultadas en l'archiv dal stadi, e stat a disposiziun sco PDF.

Cartoteca da genealogia

Questa cumpilaziun è oriundamain vegnida endrizzada da l'archiv dal stadi dal Grischun sco cartoteca e rimna material da schlattainas burgaisas grischunas, da famiglias grischunas e/u da singulas persunas grischunas. Actualmain cuntegna questa cartoteca documentaziuns da

  • 2'246 famiglias
  • 7'763 persunas singulas

La cartoteca da genealogia stat a disposiziun sco PDF

Cudeschs da baselgia, registers da las burgaisas e dals burgais e registers da famiglia

Ils cudeschs da baselgia da tut las vischnancas dal chantun Grischun, da l'existenza dals quals l'archiv dal stadi ha enconuschientscha, èn vegnids registrads sin microfilm e pon vegnir consultads en l'archiv dal stadi. Ina survista dals cudeschs da baselgia avant maun stat a disposiziun sco PDF. Ils cudeschs da baselgia èn vegnids remplazzads tras ils registers da stadi civil sco er dals registers da las burgaisas e dals burgais e dals registers da famiglia. Ils registers da stadi civil fin l'onn 1929 pon vegnir consultads en la sala da lectura da l'archiv dal stadi. Ils registers da las burgaisas e dals burgais (-1929) èn er registrads sin microfilm ed èn accessibels libramain. Ils registers da famiglia (a partir da l'onn 1929) èn bloccads e na pon betg vegnir consultads. Ina survista dals registers da las burgaisas e dals burgais e registers da famiglia stat a disposiziun sco PDF.

Natiralisaziuns 1801 - 1960

La vasta ovra da Rudolf Jenny da l'onn 1965 cuntegna tut las natiralisaziuns en il chantun dals onns 1801 fin 1960. Il tom introductiv dat ina survista da l'impurtanza scientifica da la publicaziun e da la cataloghisaziun dals effectivs d'archiv davart las natiralisaziuns dapi l'onn 1801 sco er ina introducziun istorica dal dretg da burgais e da ses svilup en il Grischun. Il segund tom cuntegna regestas ed indexs da las funtaunas concernent las natiralisaziuns dals onns 1801 fin 1960. Tuts dus toms pon vegnir consultads online.
 
  • 1. part PDF da l'introducziun
  • 2. part PDF da las regestas / dals indexs

Glista dals prenums da la famiglia Salis

La glista dals prenums da la famiglia Salis è vegnida fatga sin fundament da la genealogia da la famiglia von Salis dad Anton von Sprecher (Cuira, 1941) e stat a disposiziun en furma da PDF.