Navigation

Inhaltsbereich

Ils sequents agids d’execuziun servan per la realisaziun da las novas regulaziuns an connex cun la mobilisaziun dal terren da construcziun (MTC) e la taxa da plivalur (TPV) tenor la LPT e la OPT. Ils agids d’execuziun vegnan cumplettads ed actualisads cuntinuadamain. Explicaziuns tar quai guarda sut: Handbuch BLM - MWA für den Kanton Graubünden

Chaussas generalas, rapport da planisaziun e da cooperaziun e cunvegnas

Chaussas generalas

A1 Schema dals andaments cumplets per realisar la mobilisaziun da terren da construcziun e la taxa da plivalur en il Grischun (mit Links)
A2  Brev da la vischnanca al UST per orientar davart l'introducziun da la procedura da la planisaziun d'utilisaziun (art. 47 LPTGR)
A3  Glista conc. cumplettezza dals documents per la procedura d'examinaziun preliminara (art. 12 OPTGR) (mit Links)
A4  Glista conc. cumplettezza dals documents per la procedura d'approvaziun (art. 14 OPTGR) (mit Links)


Rapport da planisaziun e da cooperaziun RPC (art. 47 OPT)

PMB1  Texts d'agid dal RPC conc. tematica mobilisaziun da terren da construcziun e taxa da plivalur
PMB2  Agiunta dal plan conc. enzonaziuns e dezonaziuns (exempel da preschentaziun)
PMB3  Glista da las parcellas conc. taxa da plivalur e mobilisaziun da terren da construcziun en cas d'enzonaziuns
PMB3  Explicaziuns PDF davart la glista da las parcellas (2. lieunghetta en Excel)


Model d'ina cunvegna

V1  Obligaziun da surbajegiar e dretg da cumpra da la vischnanca (art. 19b LPTGR)
V2  Taxa da plivalur per ulteriurs causals suttamess a la taxa da la vischnanca (art. 19j al. 2-3 LPTGR, art. 35i OPTGR) 


Mobilisaziun da terren da construcziun (MTC) suenter la scadenza dal termin da l'obligaziun da surbajegiar

Schemas dals andaments – Mesiras suenter la scadenza dal termin da l'obligaziun da surbajegiar:

B1 Execuziun dal dretg da cumpra tras la vischnanca tenor l'art. 19d LPTGR u relaschada or da la zona da construcziun tenor l'art. 19e LPTGR (mit Links)
B2 Planisaziuns a temp limità tenor l'art. 19h LPTGR: scadenza da las determinaziuns en la planisaziun d'utilisaziun (mit Links)


Models – Brevs e disposiziuns da la vischnanca a las persunas pertutgadas:

Fixaziun d'in termin supplementar da 2 onns per surbajegiar suenter la scadenza dal termin da l'obligaziun da surbajegiar

B3 Brev d'audiziun conc. scadenza dal termin e fixaziun d'in termin supplementar da 2 onns per surbajegiar (art.19d al. 2 LPTGR)
B4 Disposiziun da constataziun conc. scadenza dal termin e fixaziun d'in termin supplementar da 2 onns per surbajegiar (art.19d al. 2 LPTGR)


Execuziun dal dretg da cumpra tras la vischnanca suenter la scadenza dal termin supplementar

B5 Brev d'audiziun conc. scadenza dal termin supplementar ed execuziun dal dretg da cumpra (art. 19d LPTGR, art. 35f al. 1 OPTGR)
B6 Disposiziun da constataziun conc. scadenza dal termin supplementar ed execuziun dal dretg da cumpra (art. 19d LPTGR, art. 35f al. 1 OPTGR) 
B7 Dumonda a la Cumissiun d'expropriaziun d'introducir ina procedura da stimaziun (art. 19d LPTGR, art. 35f al. 2 OPTGR)


Relaschada dal bain immobigliar or da la zona da construcziun suenter la scadenza dal termin da l'obligaziun da surbajegiar

B8 Brev d'audiziun conc. scadenza dal termin e relaschada or da la zona da construcziun (art. 19e LPTGR, art. 35g al. 1 OPTGR)
B9 Disposiziun da constataziun conc. scadenza dal termin e relaschada or da la zona da construcziun (art. 19e LPTGR, art. 35g al. 1 OPTGR)


Enzonaziuns, midadas da zonas u azonaziuns a temp limità: fixaziun d'in termin supplementar per surbajegiar suenter la scadenza dal termin da l'obligaziun da surbajegiar

B10 Brev d'audiziun conc. scadenza dal termin e fixaziun d'in termin supplementar (art. 19h LPTGR, art. 35g al. 1 OPTGR)
B11 Disposiziun da prolungar il termin per surbajegiar (art. 19h al. 2 LPTGR, art. 35g al. 1 OPTGR)


Enzonaziuns, midadas da zonas u azonaziuns a temp limità: Scadenza da las determinaziuns en la planisaziun d'utilisaziun

B12 Brev d'audiziun suenter la scadenza dal termin da l'obligaziun da surbajegiar (art. 19h al. 3 LPTGR, art. 35g al. 1 OPTGR) 
B13 Brev d'audiziun suenter la scadenza dal termin per fixar in termin supplementar (art. 19h al. 3 LPTGR, art. 35g al. 1 OPTGR)
B14 Disposiziun da constataziun conc. scadenza da las determinaziuns (art. 19h al. 3 LPTGR, art. 35g al. 1 OPTGR)


Disposiziuns en il senn da la mobilisaziun da terren da construcziun ston vegnir consegnadas al UST (integraziun dal UST en la glista da distribuziun).
Suenter l'entrada en vigur sto vegnir orientà il UST en chaussa:

B15 Brev da la vischnanca al UST: communicaziun da las disposiziuns entradas en vigur


Taxa da plivalur (TP) – Calculaziun, imposiziun ed execuziun

Schemas dals andaments – Mesiras da fixaziun, da taxaziun e d'execuziun:

M1 Imposiziun da la taxa da plivalur en la procedura da la planisaziun d'utilisaziun (art. 19k e 19m LPTGR) (mit Links)
M2 Taxa da plivalur (per permissiun da construcziun, per disposiziun) ed assegnaziun ad in fond (art. 19n LPTGR) (mit Links)


Models – Brevs ed agids da disponer da la vischnanca en il senn da la taxa da plivalur:

Ffixaziun da la taxa da plivalur e la taxaziun

M3 Dumonda da la vischnanca al UVI per in'expertisa da valitaziun (art. 19k al. 2 LPTGR) (Online-Formular)
M4 Brev d'audiziun a las persunas obligadas da pajar la taxa per orientar davart l'obligaziun da pajar la taxa e davart l'autezza da la taxa (art. 35k al. 1 OPTGR)
M5 Brev d'audiziun a las persunas obligadas da pajar la taxa conc. il sboz da taxaziun (art. 35k al. 2 OPTGR)
M6 Disposiziun da taxaziun da la taxa da plivalur (art. 19m al. 1 LPTGR, art. 35k al. 2 OPTGR)


Facturaziun per surbajegiar u alinear il bain immobigliar

M7 Elements da text per la permissiun da construcziun (art. 19n LPTGR, art. 35m al. 1 OPTGR)
M8 Disposiziun dal quint pervia da surbajegiada (art. 19n LPTGR, art. 35m al. 1 OPTGR)
M9 Disposiziun dal quint pervia d'alienaziun (totala, parziala) (art. 19n LPTGR, art. 35m al. 1 OPTGR)


Assegnaziun dals retgavs ord la taxa en il fond communal

M10 Model d'in reglament per in fond communal (art. 19p LPTGR, art. 35n al. 2 OPTGR)


Disposiziuns e permissiuns da construcziun en il senn da la taxa da plivalur ston mintgamai vegnir consegnadas al UST (recepir il UST en la glista da distribuziun). Suenter l'entrada en vigur sto vegnir orientà il UST en chaussa:

M11 Brev da la vischnanca al UST: Communicaziun da la disposiziun da taxaziun conc. taxa da plivalur
M12 Brev da la vischnanca al UST: Communicaziun da la facturaziun per permissiun da construcziun u per disposiziun dal quint


Remartgas en il register funsil conc. obligaziuns da surbajegiar e taxa da plivalur

Models – Annunzias per l'inscripziun en il register funsil:

Gb1 Obligaziun da pajar la taxa da plivalur (art. 19m LPTGR) e dretg da pegn legal (art. 131 al. 1 cifra 3 LItCCS)
Gb2 Obligaziun contractuala da surbajegiar e dretg da cumpra da la vischnanca (art. 19b LPTGR)
Gb3 Obligaziun legala da surbajegiar en cas d'enzonaziun suenter il 1. d'avrigl 2019 (art. 19c LPTGR)
Gb4 Obligaziun legala da surbajegiar en cas da zonas da construcziun existentas avant il 1. d'avrigl 2019 (art. 19g LPTGR)
Gb5 Fixaziun d'in termin supplementar da 2 onns per surbajegiar (art. 19d al. 2 cifra 2 LPTGR)
Gb6 Obligaziun da surbajegiar en cas d'enzonaziun, da midada da zona u d'azonaziun a temp limità (art. 19h LPTGR)
Gb7 Fixaziun d'in termin supplementar per surbajegiar en cas d'enzonaziun, da midada da zona u d'azonaziun a temp limità (art. 19h LPTGR)


Pretensiuns d'indemnisaziun da persunas privatas, pretensiuns finanzialas da la vischnanca

Schemas dals andaments – Constataziun da l'obligaziun d'indemnisaziun e finanziaziun

E1 Dumonda d'indemnisaziun da persunas privatas a la vischnanca ed a la Cumissiun d'expropriaziun (art. 98 LPTGR) (mit Links)
E2 Pajar ils custs da la vischnanca or dal fond chantunal (art. 19v LPTGR) (mit Links)


Models – Agids da realisaziun per persunas privatas e per las vischnancas:

Indemnisaziuns ord expropriaziun materiala

E3 1. pass: pretensiuns d'indemnisaziun da persunas privatas a la vischnanca (art. 98 al. 3 LPTGR) (Online-Formular)
E4 2. pass: pretensiuns d'indemnisaziun da persunas privatas a la Cumissiun d'expropriaziun (art. 98 al. 4 LPTGR) (Online-Formular)
E5 Disposiziun da la vischnanca per indemnisar expensas d'avertura da persunas privatas (art. 19t al. 2 LPTGR)
E6 Dumonda da la vischnanca al UST da cuvrir ils custs da dezonaziun (art. 19v al. 1 LPTGR) (Online-Formular)