Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
A chaschun da sia sesida ha la regenza prendì posiziun tar il pachet d'ordinaziuns agriculas 2016 e tar la lescha federala davart il tractament fiscal da las sancziuns finanzialas. Plinavant ha ella approvà in project da vias per reparar la via dal Lucmagn.

Audiziun tar il pachet d'ordinaziuns agriculas 2016
La regenza ha prendì posiziun davart il pachet d'ordinaziuns agriculas 2016 da la confederaziun. Cun quest pachet agrar vegnan proponidas midadas per simplifitgar e per distgargiar l'administraziun. Las midadas pertutgan 6 ordinaziuns.
Da princip beneventa il chantun Grischun questas adattaziuns, perquai che la finamira, ch'è quella da simplifitgar l'administraziun, è cleramain visibla. Il cussegl federal ha dentant l'intenziun d'adattar fitg bleras disposiziuns, cunzunt en l'ordinaziun davart ils pajaments directs. Singulas disposiziuns ch'èn vegnidas introducidas pir avant dus onns, vegnan suttamessas ad ina midada fundamentala. Questas midadas permanentas fan vegnir malsegirs tut ils participads e chaschunan lavur supplementara sco er custs supplementars er per l'execuziun. Perquai fiss ina tscherta constanza impurtanta per tut ils pertutgads. Plinavant duai vegnir dà adatg ch'ins na chaschunia betg restricziuns considerablas, lavur supplementara e malsegirezzas cun resguardar ils giavischs da gruppaziuns pli pitschnas. Ultra da quai vul il cussegl federal reglar la realisaziun da la protecziun da products forestals sco per exempel laina radunda en l'ordinaziun "davart la protecziun da las denominaziuns d'origin e da las indicaziuns geograficas dals products agriculs e dals products agriculs transfurmads". La regenza refusa questa proposta pervia da problems da cunfinaziun e propona da stgaffir ina nova ordinaziun per products forestals, che cuntegna las novas reglas da protecziun. 

Consultaziun tar la lescha federala davart il tractament fiscal da las sancziuns finanzialas
La regenza è sa participada a la procedura da consultaziun tar la lescha federala davart il tractament fiscal da las sancziuns finanzialas. Il project cuntegna disposiziuns explicitas, tenor las qualas multas, chastis pecuniars e sancziuns finanzialas cun caracter penal prendidas da l'administraziun sco er lur custs da process n'èn betg deducibels.
Malgrà tschertas objecziuns dal dretg fiscal approvescha la regenza la nundeducibilitad proponida da las multas, dals chastis pecuniars e da las sancziuns administrativas. Ad ella na para la moda da cumpensar ils custs da process però betg pratitgabla, perquai che pir la conferma en ultima instanza da la multa pronunziada pudess chaschunar ina nundeducibilitad. Questa malsegirezza giuridica che po durar blers onns sto vegnir evitada tenor l'avis da la regenza.

Il project da via per reparar la via dal Lucmagn è vegnì approvà
La regenza ha approvà il project da via per reparar la via dal Lucmagn, traject galaria da lavinas Scopi 1 + 2. Il perimeter dal project sa chatta da la vart ost da la val sur il lai da fermada Santa Maria, directamain avant il culm dal pass. Per pudair reparar la galaria per in'ulteriura durada adequata dal manaschi èsi necessari cunzunt da renovar ils urs dals vials e da rinforzar ils palantschieus sura da la galaria. A medem temp sto er vegnir reparada la punt sur l'aual Scopi, ch'è integrada en la galaria da lavinas. La galaria ch'è sutdividida en 108 blocs, ha ina lunghezza da totalmain 1948 meters.
La via dal Lucmagn è ina colliaziun impurtanta tranter il chantun Grischun ed il chantun Tessin. Las inspecziuns da l'ovra architectonica han mussà l'onn 2011 che la galaria ch'era vegnida construida ils onns 1960, è en in nausch stadi. Ina reparaziun da la galaria è indispensabla. Ultra da quai na correspunda l'ovra architectonica betg a las prescripziuns envers la segirezza structurala cunter lavinas.

- 
Via dal Lucmagn, traject da la galaria da lavinas Scopi 1 + 2

Permissiun per il project "rempar d'aual en il Tällibach" en Val Stussavgia
La regenza ha approvà il project "rempar d'aual en il Tällibach" ed ha concedì ina contribuziun chantunala da 443 500 francs. La finamira dal project è quella da garantir la protecziun dal provediment d'aua da la vischnanca da Val Stussavgia. Il territori vegn segirà cun construir uschenumnadas traversalas, quai èn craps a travers en il letg dal Tällibach.
Il provediment d'aua Tenna è periclità pervia da las activitads erosivas dal Tällibach, il letg da l'aual sa sbassa. Tras quai po vegnir a la glisch e po vegnir destruì il conduct d'aua che traversa il Tällibach sutterranamain. Ultra da quai periclitescha l'erosiun laterala dal Tällibach il territori da funtaunas e las tschiffadas d'aua. Sin basa da questas circumstanzas ha la vischnanca da Val Stussavgia incumbensà l'uffizi da guaud e privels da la natira d'examinar e d'elavurar mesiras tecnicas per reducir la situaziun da privel. Tenor la legislaziun forestala federala e chantunala ston ils chantuns segirar ils territoris, nua che la protecziun d'umans e da valurs materialas considerablas pretenda quai.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel