Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En sia ultima sesida ha la regenza prendì posiziun tar duas consultaziuns da la confederaziun. Ella s'exprima tar la revisiun da las ordinaziuns davart la protecziun dals biotops e da las cuntradas da palì d'impurtanza naziunala sco er tar la lescha federala per meglierar la protecziun da persunas pertutgadas da violenza.

Ordinaziuns davart la protecziun dals biotops e da las cuntradas da palì d'impurtanza naziunala
La regenza prenda posiziun tar la revisiun da las ordinaziuns davart la protecziun dals biotops e da las cuntradas da palì d'impurtanza naziunala. La confederaziun è obligada da proteger ils spazis da viver d'animals periclitads e da plantas periclitadas. Per quest intent designescha ella biotops e cuntradas da palì d'impurtanza naziunala e fixescha las finamiras generalas da protecziun. Ils inventaris correspundents e las ordinaziuns correspundentas ston vegnir adattads periodicamain.
La regenza grischuna refusa ils projects da revisiun en la furma preschentada e pretenda ch'els vegnian returnads per in'elavuraziun pli detagliada. Ella suonda qua dal tuttafatg la posiziun da la conferenza da las regenzas dals chantuns alpins (CRCA) dals 16 da december 2015. La revisiun previsa n'ha – sch'ins guarda pli precis – betg il caracter d'in "process per gronda part tecnic" sco che quai vegn inditgà en las explicaziuns, mabain è d'ina tscherta impurtanza politica e vegn fatga en in mument problematic. Plinavant cuntradi ella a l'interess da garantir ils spazis d'agir da la planisaziun dal territori en ils territoris da caracter alpin. La revisiun proponida difficultass ultra da quai da cuntanscher las finamiras d'extensiun che vegnan aspiradas cun la strategia d'energia 2050 da la confederaziun sin il champ da las energias regenerablas.
A las vischnancas grischunas èsi vegnì dà la pussaivladad da s'exprimer en scrit tar ils projects da revisiun, e quai en il rom d'ina sutconsultaziun. Senza invitaziun èn entradas er posiziuns da persunas privatas pertutgadas. Tut las posiziuns vegnan tramessas a l'uffizi federal d'ambient UFAM. La regenza supplitgescha il UFAM da resguardar ils giavischs correspundents en sias lavurs consecutivas.

Posiziun da la conferenza da las regenzas dals chantuns alpins (CRCA)

Posiziun tar la lescha federala per meglierar la protecziun da persunas pertutgadas da violenza
La regenza prenda posiziun tar la lescha federala per meglierar la protecziun da persunas pertutgadas da violenza. Il sboz da lescha da la confederaziun vul eliminar ils problems e las flaivlezzas en connex cun la protecziun da dretg civil cunter la violenza.
La regenza beneventa da princip la voluntad dal cussegl federal da rinforzar la protecziun da persunas pertutgadas da violenza. Ad ella para da princip raschunaivla la pussaivladad proponida da survegliar ils delinquents electronicamain, numnadamain da controllar, sche scumonds da dretg civil da s'avischinar, da raiun e contact vegnan observads. Ma i sa tschenta la dumonda, sche las aspectativas da la legislaziun envers quest instrument n'èn betg nunrealisticas en vista a las pussaivladads tecnicas actualas. Uschia mussan per exempel emprovas da pilot en il chantun Turitg ch'i resultan inexactadads considerablas en connex cun ina localisaziun da GPS sut tschiel avert. Plinavant na po la regenza betg chapir, pertge ch'i na duain betg pli vegnir adossads custs da dretgira en proceduras concernent la protecziun da dretg civil cunter la violenza.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel