Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En sia ultima sesida ha la regenza grischuna prendì posiziun tar projects da consultàziun da la confederaziun. En quest connex ha ella beneventà tranter auter la transparenza pli gronda tar la decleraziun da victualias. Ultra da quai ha la regenza deliberà ina contribuziun per l'uniun "Jungimkerprojekt Flugschnaisa".

Posiziun tar la midada da la lescha da telecommunicaziun
La regenza grischuna ha prendì posiziun tar la midada da la lescha da telecommunicaziun (LTC). Il martgà da telecommunicaziun è sa sviluppà èn moda fitg dinamica ils ultims onns. Perquai vuless il cussegl federal adattar la lescha a las relaziuns actualas. Differentas disposiziuns novas duain rinforzar la posiziun da las consumentas e dals consuments.
Da princip ha la regenza ina tenuta critica envers regulaziuns, sch'ellas n'èn betg stringentamain necessarias. Correspundentamain sto er la LTC vegnir adattada mo, uschenavant ch'in basegn d'agir exista. Actualmain funcziunescha la concurrenza en la branscha da telecommunicaziun sco ch'i mussa la gronda activitad d'investiziun en l'infrastructura da telecommunicaziun en Svizra. En la cumparegliaziun internaziunala ha la Svizra plazzas a la testa tar la cuvrida cun raits da bindel lartg, tar lur sveltezza e tar lur qualitad. En quest senn ston las pussaivladads previsas per intervegnir en moda regulativa vegnir refusadas d'uffizi.
Beneventablas èn las stentas per in'utilisaziun effizienta da l'infrastructura. La revisiun prevesa in'utilisaziun cuminaivla pli facila da l'infrastructura da func tras plirs purschiders. Quai po avair effects positivs per la cuntrada, perquai ch'il dumber d'antennas per la telefonia mobila po vegnir optimà e minimisà cunzunt en regiuns ruralas. Er il giavisch da la confederaziun da rinforzar la protecziun dals giavischs da las consumentas e dals consuments (roaming, neutralitad da la rait, telefons da reclama, protecziun da la giuventetgna) po da princip vegnir sustegnì. Però na sto betg vegnir intervegnì là, nua ch'il martgà sa regulescha sez.

"Concept energia da vent" da la confederaziun

La regenza grischuna sa participescha a la procedura da consultaziun da la confederaziun concernent il "Concept energia da vent" e propona da sistir il concept. Il concept precisescha co che la confederaziun coordinescha sias incumbensas cun planisar implants d'energia dal vent. En quest connex sa tracti per exempel da la dumonda, co ch'ils interess d'utilisaziun e da protecziun possian vegnir ponderads in envers l'auter.
Ord vista da la regenza è l'intenziun da preschentar ils interess da la confederaziun en il sectur da l'energia da vent cun il "Concept energia da vent" da princip raschunaivla. Uschia po la segirezza da planisaziun vegnir augmentada per las autoritads e per ils investiders. Il concept è però gartegià memia voluminus ed ha ultra da quai duplicitads nunnecessarias e noziuns disfortunadas. I n'è betg pussaivel da far in giudicament definitiv dal concept perquai ch'i manca la coordinaziun temporala e materiala cun la Strategia d'energia 2050 e perquai ch'il concept n'è uschia betg avant maun en moda cumpletta. Per quest motiv propona la regenza da sistir il "Concept energia da vent" fin che las finamiras d'extensiun quantitativas sco er ils interess naziunals concernent l'energia da vent èn definids cleramain sin plaun federal.

Ulteriuras infurmaziuns sut: Uffizi federal da svilup dal territori 

La regenza beneventa la transparenza pli gronda tar victualias
La regenza grischuna prenda posiziun tar la midada da l'ordinaziun davart la circulaziun da products producids tenor prescripziuns tecnicas estras e davart lur surveglianza sin il martgà. Cun sia adattaziun duain victualias che vegnan producidas en Svizra tenor las prescripziuns tecnicas da la UE vegnir segnadas cleramain per las consumentas ed ils consuments. La regenza beneventa da princip il project, exprima dentant resalvas areguard l'obligaziun da decleraziun. Per evitar la discriminaziun da products svizzers pretenda la regenza che la cumplettaziun da l'obligaziun da decleraziun proponida per victualias stoppia vegnir applitgada er per products che vegnan producids a l'exteriur e che vegnan mess en circulaziun en Svizra. Ultra da quai stoi vegnir garantì che la nova decleraziun vegnia fixada en la medema grondezza sco las indicaziuns dal pajais da producziun.
En il rom da la revisiun da questa ordinaziun duai er vegnir prolungà per ulteriurs 2 onns il termin transitoric per indicaziuns che sa refereschan a la sanadad, perquai che l'ordinaziun correspundenta da la UE n'è anc betg realisada dal tuttafatg. Perquai èsi anc adina mo pussaivel tenor il dretg svizzer da far indicaziuns che sa refereschan a la sanadad. La regenza beneventa questa adattaziun.

Augment da la valur ed intermediaziun dal patrimoni mundial da l'UNESCO Viafier retica

La regenza sustegna il project "Augment da la valur ed intermediaziun dal patrimoni mundial da l'UNESCO Viafier retica en la cuntrada Alvra/Bernina (restructuraziun da la staziun da San Murezzan)" cun ina contribuziun unica da 30 000 francs.
La staziun da San Murezzan è il portal per la lingia da l'Alvra e dal Bernina dal patrimoni mundial da l'UNESCO Viafier retica. En connex cun las lavurs da restructuraziun da la staziun èn planisadas quest onn differentas intervenziuns concepziunalas che intermedieschan la cultura, sco per exempel stelas u vitrinas d'infurmaziun. Uschia duai la perceptibilitad dal patrimoni mundial da l'UNESCO Viafier retica vegnir augmentada e consolidada. Ils custs totals per il project importan 316 000 francs.

La regenza deliberescha ina contribuziun per l'uniun "Jungimkerprojekt Flugschnaisa"
A l'uniun "Jungimkerprojekt Flugschnaisa" conceda la regenza or dal fond da la lottaria naziunala ina contribuziun da 30 000 francs per il project "Grischa Biena uf da Schiena 2016-2018". L'uniun vul far or d'in vagun vegl da la Viafier retica in'exposiziun rullanta ed in avieuler per viagiar cun quel tras il chantun Grischun durant ils onns 2017 e 2018. Classas da scola e persunas interessadas duain uschia survegnir en lur lieu ina invista en l'exposiziun.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel